Home_Right LANAONS-BANNER

Susbscribe to People

Nou kontinyen donn repons pour sa kestyon: “lekel ki’n benefisye an rezilta koudeta ki ti arive dan Sesel le 5 Zen 1977?”.  Kestyon ki ti leve dan kolok organize par Komite Laverite, Rekonsiliasyon ek Linite Nasyonal Dimans le 7 Me, e ki nou konsider koman byen pertinan.

I’n Plis Ki Ler Pour Nou Apresye Sa Ki Nou Annan e Konn Dir Mersi.

La ki nou pe ariv lafen en lot lannen, i en moman apropriye pour fer en bon refleksyon lo lafason ki keksoz i’n deroule dan nou lavi e dan nou pei pandan lannen 2017.
Nou’n fer fas avek plizyer defi, serten parmi nou plis ki lezot, me selman nou ankor la e nou annan lespwar ki keksoz i kapab amelyore akoz an zeneral nou sitiasyon ekonomik i stab e Seselwa i ase rezilyan.
Nou konnen ki lavi pa fasil dan Sesel ; parey dan plizyer lezot pei dan larezyon e pli lwen ankor, laplipar nou i bezwen travay dir akoz sa i toutafe normal.  Me selman nou bezwen aksepte ki nou sitiasyon ekonomik isi Sesel i ankor byen bon e, pour sa ki anvi fer li, lanplwa ek loportinite biznes i ankor annan.  
Nou zis bezwen get sitiasyon dan pei vwazen Moris, kot en kantite nou bann frer ek ser Morisyen i bezwen eskente pour ganny zot lavi.  Ekonomikman pei pe fer byen me, lo kote  son pep, lekel ki pe vreman  benefisye  konpare avek  isi  Sesel?
 I’n plis ki ler pour nou Seselwa  aprann apresye sa ki nou annan  olye zis asize kritike e ekspekte Gouvernman fer mirak pour nou.
Nou bezwen aret fer politik bonmarse lo size lapovrete dan nou pei e aksepte ki dan nou popilasyon i annan serten ki byen pares e “pa oule fer en pen pour touy penpen”, parey granmoun i kontan dir, pour travay, pour ed zot prop lekor ek zot fanmir.
Olye leve al rod en louvraz, zenn zonm ek fanm an plenn form i prefere pas zot letan lo gento, obor laboutik pour mandyan oubyen, si zot pa pe kas lakaz pour vole, zot monte desann lo propriyete lezot pour rekolte nenport kwa ki zot trouve e vin vann obor semen.  Sa i vreman mal dan nou pei e pandan sa lannen ki pe vini nou pou bezwen met zepol ansanm konman en nasyon responsab e fer en gro travay pour redres sa sitiasyon deplorab.
Sepandan, en kantite sitwayen Seselwa ki serye e determinen i’n fer progre remarkab dan zot travay, dan zot biznes, dan zot lavi an zeneral.  Sa se bann ki travay dir pa fer zot per akoz zot lavenir i enportan e lavenir zot zanfan i pli enportan ki lanmizman oubyen lezot kalite vis ki pe kontinyen detri fondasyon nou sosyete.  
Wi, sa bann kalite sitwayen se zot menm ki an grann parti i sours nou lafyerte konman bann Seselwa e nou devret dir zot mersi pour zot kontribisyon dan devlopman nou pei.  Erezman ziska  prezan zot ankor an mazorite, menm si parfwa nou kwrar lekontrer ler nou get sa bann move eleman ki pe zis gaspir letan dan nou bann distrik ek lezot kwen nou pei.
Ler nou zet en regar lo lepase, si nou pa aveg emosyonnelman, si nou vreman senser ek nou lekor, nou pou realize ki en kantite dimoun sorti dan diferan kous sosyete in benefisye dan  diferan fason, gras a bann bon polisi ek progranm gouvernman SPUP/SPPF ek Parti Lepep.  
Napa dout lo la e sa lafen lannen i prezant en lot lokazyon pour nou remersye Per Fondater, Prezidan France Albert René, son sikseser Prezidan James Alix Michel, osi byen ki tou bann militan, siporter, manm Parti ek zofisye Gouvernman pour sa travay nob ki zot i’n fer dan lepase.  
Dan en fason pli modern e avek son prop stil, Prezidan Danny Faure pe kontinny sa travay pour asire ki tou Seselwa i kontinyen benefisye.
Lavi dan Sesel pe kontinyen evolye me i annan serten valer fondamantal ki fodre pa nou les perdi.  De parmi sa bann bon valer se pour nou annan en sans lapresiasyon ek gratitid e nou bezwen fer li nou devwar pour enkilke sa bann valer dan nou bann zanfan, dan nou bann frer, ser ek zanmi... dan tou lanfanmir Seselwa.
Tou  senpleman, i’n plis ki ler pour nou apresye sa ki nou annan e  konn  dir  mersi!

Menu