Home_Right

Susbscribe to People

Parey nou konnen, pour sak eleksyon, SPUP/SPPF ek Parti Lepep ti prezant son vizyon ek son bann plan pour pep Seselwa dan en Manifesto ki gouvernman i’n enplimante apre son viktwar dan sa bann eleksyon. 

Sa lannen 2018 “The People” pour pas an revi lo vizyon Parti Lepep sorti dan son Manifesto, kot nou bann lekter fidel a kapab konn plis laverite, ziz performans nou gouvernman zot menm e tir zot prop konklizyon.

Swivan nou bann lartik lo ledikasyon, sa semenn nou pe konmans en seri lartik lo lozman, en size ki nou pou retourn lo la avek plis detay dan bann prosen edisyon nou zournal “The People”.

“The provision of adequate shelter for all the people of Seychelles is considered by the party as being of utmost importance.  In recent years there has been a strong tendency in this country for houses to be built only for those who can afford to pay high rents.  
The inadequacy of wages has increased this tendency, since most people have not been able to afford economic rents.  The assurance of better salaries for workers will ameliorate the situation but will still leave a big problem on our hands.  This is the physical shortage of housing units....”

Sa pasaz i sorti dan “New Horizons” – Deklarasyon polisi SPUP lo lozman, me sa i zis konmansman deklarasyon vizyon Parti SPUP pour war sak fanmir annan zot prop lakaz.  Menm santiman i ganny eksprimen dan “Onward to Socialism”, kot depi byen boner Parti SPUP ti deklar son vizyon pour konstrir bann vilaz e donn lankourazman ek lasistans bann dimoun ki anvi konstrir zot prop lakaz atraver diferan skim pour diferan kategori sitwayen ki dan bezwen.

Anba Lartik 34 Konstitisyon Larepiblik Sesel, enn parmi nou bann drwa fondamantal se pour ganny en lozman desan ki konvenab pour nou lasante ek nou byennet.  Lartik 34 i osi dir ki Leta i angaz li, direkteman ouswa endirekteman, an kolaborasyon avek lezot lorganizasyon piblik oubyen prive, pour fasilit prosesis pour Seselwa kapab egzers sa drwa.
Nou konnen ki drwa pour annan en bon lozman i en drwa fondamantal pour tou imen e i aparet dan konstitisyon bann pei atraver lemonn.  Me selman, apard lefe ki Lartik 34 Konstitisyon Sesel i donn drwa tou sitwayen pour annan zot prop lakaz, menm si gouvernman lezot pei osi i angaz zot dan zefor pour zot sitwayen ganny lozman desan, napa bokou pei o monn kot gouvernman i’n fer sitan sikse dan zefor pour ed sak fanmir ganny zot prop lakaz, konpare avek zefor pour dimoun ganny lozman ki desan me ki pa pour zot e pa pou zanmen vin pour zot.

Ozordi, ler lekspektasyon tou fanmir e menm bann endividi pour ganny zot prop lakaz i sitan o, i tre enportan pour nou rapel ki sitiasyon dan Sesel pa’n toultan parey nou konnen, oubyen nou trouve ozordi.  
Laverite ki personn pa kapab demanti se ki depi 1977 ziska ozordi, Gouvernman Sesel in delivre e ankor pe delivre lo son langazman anver Lartik 34 nou Konstitisyon e sa ki Parti SPUP/SPPF  e Parti Lepep i’n promet dan son bann Manifesto.

Sepandan, parey Prezidan Danny Faure i’n fer sorti dan son Diskour Leta Lanasyon 2018 resaman, sitiasyon lozman dan pei i reste kritik e Gouvernman pe kontinnyen donn bokou latansyon sa sekter.

Nou pou retournen avek plis lenformasyon ek dokimanstasyon lo nou sikse dan devlopman sekter lozman, kot nou lekter  osi i ganny envite pour partisipe e partaz zot pwennvi avek nou, dan en fason  kot  divers lopinyon  a  kapab ganny partaze avan ki  kalomni ek mansonz i touf laverite,  listwar politik  nou pei ek lepanouisman  nou pep ki’n  eksperyans en  tranformasyon  enkrwayab dan zis 40an.

Menu