banner2-2017 Home_Right

Susbscribe to People

Ephesians 5:18-20, Pa bezwen ranpli zot e soul zot avek diven; akoz sa pou anmenn zot pour viv en lavi dezordonnen; okontrer ranpli zot ek Lespri Sen. Ankouraz kanmarad par bann psalm, par bann lim e sanson spirityel; sant bann sanson e bann psalm anver SENYER, par loue SENYER avek tou zot leker. Dir mersi Bondye Papa toultan e pour tou keksoz, lo non nou SENYER Zezi-Kri.
Dir Bondye mersi dan Labib i apel aksyon-de-gras. I vedir rezouir dan prezans Bondye pour bann benediksyon ki nou’n resevwar gratwitman. Nou eksprim nou rekonesans anver Bondye pour Son lagras anver nou par dir Li mersi atraver louanz ek ladorasyon.
Depi lannen in komanse nou pep i konnen ki alafen sa lannen, koutim ek tradisyon i dir, met en pti larzan dekote pour Nwel ek Lannen. Me Labib i komann nou Kretyen, Matthew 26:41, “Reste eveye e priye!” Labib i osi komann nou, Ephesians 5:18-20, Pa bezwen ranpli zot e soul zot… Ganny ranpli ek Lespri Sen se privilez en Kretyen, e se sa ki fer ou diferan avek sa ki pankor konn Zezi e ganny ranpli ek Lespri Bondye. Nou dir mersi Bondye pour son lagras ek son mizerikord ki nouvo sak maten e sak zour.
Akoz nou devret pe dir Bondye mersi azen? Aksyon-de-gras pa kapab sorti dan en leker ki soule, e ranpli ek labwason. Lespri Sen pa abite dan leker en dimoun ki ranpli ek labwason. Aksyon-de-gras i koule sorti selman dan leker en Krwayan ki ranpli ek Lespri Sen. Osi, sa ki pa kwar ki Zezi i son Senyer e Sover, pa dir mersi Zezi; okontrer i son natir imen pour donn kredi son prop lekor pour tou sa ki i benefisye. Labib i koz lo sa bann kalite dimoun dan Romain 1:21, “Zot dir zot konn Bondye, me zot pa ni glorifye li koman Bondye, ni menm dir Bondye mersi.”
Depi Ansyen Testaman, Bondye i kondann krwayan ki pran zot servis pour Bondye a la lezer. Isaiah 56:10-12, “Bann sentinel dan Israel pa vwar kler; zot tou zot parey bann lisyen trankil; zot pa ni kapab aboye; zot tal zot ater dan rev, zot kontan zis dormi. Me zot en bann lisyen voras ki pa zanmen ase manze. Zot en bann berze ki pa konpran nanryen. Sakenn i swiv son prop semen, sakenn i rod son prop lentere. Zot dir: Vini! Annou al rod diven. Annou soul nou avek labwason for. Demen pou parey ozordi; bwar pa pou manke.” Akoz bann santinel Irsael ti viv dan plezir, dan ranpli zot ek bwar ek manze, e viv en lavi dezordonnen, olye dir mersi Bondye, Bondye ti kondann zot.
Kimanyer nou rann  Bondye Aksyon-de-gras? Ler bann premye Legliz Kretyen ti komanse an Jerusalem, Labib i dir bann Kretyen ti ofer Bondye aksyon-de-gras par ankouraz kanmarad ek bann psalm, par bann lim e sanson spirityel; sant bann sanson e bann psalm anver SENYER, par loue SENYER avek tou zot leker, kontinyelman. Bondye ti met son Lespri Sen dan sa bann dimoun, e sa bann dimoun ti donn Bondye aksyon-de-gras an retour.
Tou bann benefis ki nou’n resevwar sa lannen, e sirtou la ki lafen lannen pe aprose, nou bezwen ofer Bondye aksyon-de-gras e osi remersye lezot azan imen ki Bondye in servi pour beni nou tou dilon lannen. Se pourkwa Paul sa evanzelis dan son ladres pa ti bliye pou dir mersi tou dimoun endividyelman ki Bondye in servi pour beni li dan son travay pour Bondye. Romans 16:3-4: "Fer salanm Priscilla ek Aquilla, mon bon koleg travay dan servis Zezi Kri. Zot in riske zot prop lavi pour sov sa ki pour mwan. Pa zis mwan tousel ki rekonesan anver zot, me osi tou bann legliz dan lemonn non-Juif." Tou benediksyon menm ki zot vin par lanmen en lot dimoun, tou benediksyon i sorti kot Bondye.
Ozordi ler nou analiz lafanmir ek lasosyete, tou dimoun in pran led en lot koman en drwa. Zanfan pe dir zot annan zot drwa. Dimoun aze pe dir, i drwa gouvernman pou pran swen ek zot. Sa ki pa oule oubyen pa kapab travay zot dir, i drwa gouvernman pour asiste zot. Benediksyon pa en drwa, Benedisksyon se lagras ek mizerikord Bondye. Tou sa ki nou resevwar, nou dir, Mersi SENYER pour sa bann dimoun. Se a Bondye ki nou dwa tou keksoz, akoz se kot Bondye ki tou benediksyon i koule, e nou remersiman i bezwen ganny eksprimen anver Bondye, an parol e par aksyon! Menm si sa benediksyon i sorti dan lanmen zonm se a Bondye ki nou devret dir Mersi. Nou dir Bondye mersi par sant bann sanson spirityel; sant bann sanson e bann psalm anver SENYER, par loue SENYER avek tou nou leker. E sa i anmenn plis lankourazman.
Kan eski nou rann Bondye aksyon-de-gras? Ephesians 5:20, Remersye Bondye Papa toultan… . Nou pa dir mersi Bondye dapre kalandriye, ni dapre ler revey, ni dapre soley leve ek soley kouse, ni dapre plennlin ouswa nouvel lin, ni dapre 4 sezon. Parey nou Bondye napa ni ler, ni zour, ni lizour, ni aswar, ni sezon, nou osi son bann zanfan nou ofer Bondye aksyon-de-gras ler keksoz pe mars byen e ler nou pe fer fas ek problenm. Nou ofer Bondye aksyon-de-gras ler nou anba latak lennmi. Nou ofer Bondye aksyon-de-gras ler nou fer fas ek problenm. Nou ofer Bondye aksyon-degras ler nou dan milye problenm, ler nou ganny korize. Nou ofer Bondye aksyon-de-gras ler nou problenm in fini. Ler bann disip Zezi ti ganny bate, zot ti ofer Bondye aksyon-de-gras. Act 5:41, Bann zapot ti kit lasal Konsey, byen kontan, ki zot ti’n ganny konsidere dinny pour ganny maltrete pour sa non Zezi. Kiswa dan maladi e lasante, dan lamizer e larises, dan prizon ou dan laliberte, ler dimoun i kontan ou e hay ou, nou bezwen oferdye aksyon-de-gras.
Romains 5:3-4, Anplis ki sa, nou rezoui osi, menm dan nou bann soufrans, akoz nou konnen ki lasoufrans i prodwi pasyans, pasyans i prodwi fidelite malgre leprev, fidelite i prodwi lesperans.
Nou dir Bondye mersi pour sa plannet lo ki nou pe viv. Nou dir Bondye mersi pour nou pei. Nou dir Bondye mersi pou son Lespri Sen ki abit dan nou. Nou dir Bondye mersi pour Levanzil. Nou dir Bondye mersi pour Legliz. Nou dir Bondye mersi ozordi nou kapab apel li Papa.
Finalman nou verse i dir, Ephesians 5: 20, Dir mersi Bondye Papa …lo non nou SENYER Zezi-Kri. Zezi i dir, John 14:6, “Mwanmenm Semen.” Tou bann benediksyon i sorti kot Bondye Papa, me i annan zis en sel semen par ki nou bann benediksyon i vin kot nou. Se selman atraver sa personaz Zezi-Kri. Alors, annou rann gras Bondye pour tou nou bann benediksyon ki in vers lo nou, nou fanmir e nou pei Sesel pour sa lannen ki ale e sa enn nouvo ki vini. Ki Bondye i kontinyelman beni ou ek son lagras. Zwaye Noel e Bonn Ane 2018.

En kontribisyon Living Rock Fellowship

Menu