Home_Right us_banner2_copy

Susbscribe to People

Seselwa dan son mazorite i bezwen viv dan lape e linite, de kondisyon ki asir progre.

Si LDS pa kapab pran presyon nou parti ki aprezan in vin en mouvman pour linite Sesel, nwa dir zot kontinyen tir zot presyon lo bidze nasyonal nou pei. Oswa kontinyen fer fo propagann e rimer lo medya sosyal.
Me zis mazinen ki bidze pa pour United Seychelles ni Prezidan Faure, me pour lepep Seselwa. Zot pou bezwen vote anfaver sa bidze pour les sa pei avanse ek son devlopman. LDS pa bay dan sa pei.
LDS pa fer personn annan lafreyer.
LDS napa ni kapasite, ni abilite, ni konesans, pour fer avanse sa pei.
LDS pou bezwen les sa travay avek United Seychelles. An 2021, i pou bezwen sed laplas dan sa Lasanble, pourki United Seychelles i kontinyen ek son plan devlopman pour Sesel.
Ler sa letan i arive LDS pou napa en swa. I pa li ki pou deside akoz lafors oswa pouvwar i dan lanmen lepep Seselwa. Zot ki pou tick parey nou logo i dir zot, dan bwat United Seychelles e les nou transform zot lavi pour fer pli meyer.
Seselwa i konnen ki LDS in fini konmans fonn parey sa bon ays-krim Arun. Pat Pillay ek Alexia Amesbury in ale.
I reste Wavel ek Boulle. SNP in fini perdi kredibilite. I pas son letan zis marye e tou i fini dan divors. Seselwa, ennfwa pour tou in fini war ki nouvo parti politik pa dire.
La pli move, ek sa nouvo mouvman ki byento pou rasanble dan tou kominote pour defann linite nou pei ek nou pep.
Politisyen lopozisyon ki pa serye pou arete zis rod benefis lo ledo Seselwa.

Menu