Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Nou sosyete i donn loportinite tou dimoun san okenn leksepsyon. Nou sosyete i permet sak endividi eksprim li libreman.

Me i neseser ki letan sak sitwayen i servi loportinite pour reisi e pour eksprim li, i pa vyol drwa egal en lot sitwayen. Nou sosyete i bezwen disiplin ek lord pour kontinyelman progrese.
Pour Parti Lepep- son lobzektif prensipal in toultan byennet tou dimoun. Nou parti i kontan letan tou sitwayen i viv e kapab fer progre dan zot lavi, i montre konpasyon anver lezot, i viv ek bann bon valer ki fondamantal pour son fanmiy, espesyalman zanfan.
Pour nou parti e gouvernman, lademokrasi in toultan ganny enterprete dan sa bon fason : en gouvernman lepep, par lepep e pour lepep.
Dan en pei demokratik, en pep i bezwen ini. Nou bezwen nou tou konnen kote nou pe ale. Nou tou nou bezwen travay ansanm koman en sel nasyon, nou bezwen mars ansanm e kontinyen fer nou sosyete devlope, lanmen dan lanmen.
San sa bann kondisyon, nou pti pei pou an konfli, avek en group dimoun pe al en kote e lot group dan lot direksyon. Si nou get sitiasyon etabli apre eleksyon Septanm lannen pase, sa konfli e sa divizyon ti pe konmans ganny kree. Me avek prensip nob nou parti, gouvernman in reisi pran an men sa sitiasyon e pe retourn li lo sa bon semen. Nou pei pa selman bezwen progrese me i esansyel ki nou pei i reste en pei an pe. Kan i annan linite, i osi annan lape e larmoni-  bann kondisyon en bon demokrasi, e zot ki garanti progre.
I vre ki ansemoman dan nou pei, pa tou lotorite ki get nou sosyete koman en sel. Par egzanp, en mazoriter LDS dan Lasanble Nasyonal, pa war li dan son lavantaz pour ini sosyete. I pour sa rezon ki ozordi zot kontrol sa lenstitisyon, e ki nou gouvernman pe rektifye domaz ki zot in fer letan ki zot in diviz nou pep.
Toultan Seselwa in vote an mazorite pour elekte en gouvernman Parti Lepep e en Lasanble Parti Lepep, me lannen pase letan ki zot in vot an faver LDS  zot in sanz direksyon kot nou ti pe ale ansanm, e se sa ki’n anmenn sa sitiasyon kot ozordi nou war en politik vanzans, e rankin dan Lasanble.
Sa kalite sitiasyon pa bon pour nou sosyete. Parti Lepep, atraver son gouvernman tya kapab pran en pozisyon kot i les desten kontinyen, Sesel pou pran en lot semen, retourn 5an an aryer e ti pou difisil retourn lo sa semen progre ki nou ti lo la. Me touzour lwayal avek sa pep ki in sove e donn laliberte, legalite e loportinite, nou parti i montre son lasazes e kontinyen travay dan en tel fason ki asir plis progre pour tou Seselwa, san eksepsyon.
E asire ki nou dan nou sosyete i annan linite, lape e larmoni.

Menu