Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

An fas avek tou kalite lakizasyon, e zot labou ki LDS pe profit lo zot privilez iminite dan Lasanble pour anvoy lo Parti Lepep ek son bann dirizan- nou tya kontan dir zot, ki nou konsyans i kler.

Nou Parti e gouvernman i reste senser e onnet anver lepep. San sa senserite e lonnekte, ozordi Sesel ti ava en pei mizer. Son pep  ti ava pe mor lafen. Lekonomi tya’n fini tonbe. Ti pou napa devlopman.
Par kont, laviktwar nou senserite okour sa bann lannen se sa ki nou pe war ozordi.
Ozordi nou tann serten biznesmenn pe konplent ki zot bezwen fer arete travayer. Klima politik pa atir sa kantite envestiser. Gouvernman litousel pa pou kapab fer plis ki sa, si LDS anba sa koabitasyon i kontinyen servi son privilez Lasanble pour akize, sali, imilye avek bi revanz lo bann dirizan e aktivis Parti Lepep. Zot oule zwe bon boug ankrwayan ki Seselwa lizye i ankor fermen.
I’n ariv en sitiasyon dan nou pei ki si ou en Lepep i en pese. Ou ganny viktimize pour en nanryen ditou. Zot oule enterfer dan lavi biznes prive en dimoun. Zot oule enterfer partou avek bi rod lipou kot napa pour zot servi pwazon lo nou.
Parti Lepep i dir avek tou Seselwa pour napa okenn lafreyer LDS. Gouvernman pe travay pour zot. Parti Lepep pou debout for e pli rezilyan. I krwar dan linite e lape dan Sesel alor i pa pe vin lager ek LDS. Me i renouvle son komitman, pour fer pli byen ankor pour lepep Seselwa. Sa Parti pa pou les son paviyon tonbe. I pou koriz son bann fot. I pou amelyor lo tou sa ki in fer pour Seselwa.
Letan SPUP ti konmans lalit, i pa ti fer li pour li vin anmenn konfli oswa bagar dan nou pei. I ti fer li pour transform lavi pep Seselwa ki ti viv dan laprovrete e koman lesklav bann kolonyalis e kapitalis sa lepok. SPPF pa ti akizisyonn later pour fer malis personn. Gouvernman ti akizisyonn later ki ti abandonnen pour konstrir lakaz pour met Seselwa pour tir zot dan payot. SPPF ti rekonpans bann propriyeter.
SPPF pa ti viktimiz Seselwa okontrer i ti pran pei pour li sov Seselwa ki ti travay boy ek nennen kot kolon e gran kapitalis pour ganny zis en lasyet manze. Nou bann madanm Seselwa ti pe sarye bal kannel lo latet. Ti napa bon semen ni bon transportasyon. Nou bann granparan ti pas martir. Nou zanfan pa ti kapab al lekol. Zot ti lafen. Zot ti mizerab.
Dan lopital ti annan premye, dezyenm e trwazyenm klas. E nou granparan ki ti vreman mizer ti dormi anba lavarang lopital ler zot ti malad. Seselwa  nepli bwar dan kafoul koko, ni bwar diri dan dite, oswa pran zis en swadizan repa par zour.
Parti Lepep pou kontinyen travay dir pour anpes sa lepok retournen. Pa krwar ki avek lopozisyon, nou pep pa pou retourn an aryer. I pa ava parey lepok kolonyal, me i pou en fernwanr. I pou anmenn retar dan lavi Seselwa. Envestiser etranze i kontan gouvernman me lopozisyon i lager ek zot. Lopozisyon i boykot zot. Politik lopozisyon i kree enstabilite.
Seselwa i merit zwenn gouvernman ek Parti Lepep pour tenir nou paviyon anler e les li flote avek laliberte, fraternite, e legalite. Kant a LDS, fodre ki Seselwa i zet li anba!

Menu