Home_Right

Susbscribe to People

Philippians 2:14, «Fer tou keksoz san okenn konplent, ni diskisyon. Koumsa, zot ava inosan, san repros, bann zanfan Bondye san defo parmi dimoun malonnet e move ki dan sa monn.»

Depi  okomansman pep Israel ti en pep ki ti napa remersiman dan zot leker menm si Bondye in fer bokou pour zot. Zot pa ti zanmen satisfe ni montre lapresiasyon sa ki zot ti annan e zot ti konplent bokou.
Bondye i dir dan son Parol i pou donn nou tou sa ki nou bezwen. Parfwa nou sitiasyon ouswa nou sirkonstans i kapab fer ou annan serten mekontantman, e an rezilta sa nou konplent. Ler nou vwar promes Bondye tarde, nou konplent kont Bondye e finalman nou komans aret kwar dan bann promes Bondye
Moise ti dir Aaron dan Exodus 16:8, “Senyer pou donn zot lavyann pour manze tanto, e demen bomaten i pou donn zot dipen, akoz in antann zot konplent kont li. Pa kont nou ki zot pe konplent e mirmire me kont Senyer.” Ler nou konplent kont Bondye nou pe montre ki nou napa gratitid anver Bondye.
Dan Nouvo Testaman, Labib i averti Kretyen lo danze konplent, I Corinthians 10:10, “Pa plennyen parey serten parmi zot ti fer e zot ti ganny eksterminen.” Labib i endike ki konplent i ouver laport destriksyon lo nou lavi. Konplent i kapab anmenn malediksyon ek destriksyon parey ti arive avek bann Israelit.  
Numbers 14:26-29, “SENYER ti dir Moise ek Aaron: Pour konbyen letan ankor mon pou siport konplent sa move kominote? Mon’n antann bann Izraelit pe proteste kont mwan. Dir zot “Mwan SENYER ki deklare: «Osi vre ki mon vivan, mon pou tret zot parey mon antann zot dir  Zot ki’n ganny resanse, ki aze depi laz 20an an montan, zot ki’n konplent kont mwan, zot kadav pou tonbe partou dan dezer.»
Bann Israelit ti anmenn destriksyon lo zot par pa apresye sa ki Bondye in fer, e zot ti dir plito zot mor dan dezer ki zot al Kanaan pour zot al ganny masakre. Ler nou konpar nou avek pep Israel, nou osi nou azir parey. Olye montre lapresiasyon nou konplent. Nou malad, Bondye i geri nou. Nou annan mankman, Bondye i fer provizyon.  Me apre nou oubliye ki Bondye in fer.
I annan dimoun ki pa kwar dan Zezi ni menm annan konfyans dan Bondye Kreater. Par kont i annan dimoun ki annan lafwa dan Zezi e ranpli avek gratitid e remersiman. Sa bann dimoun pa zanmen konplent me toultan pe dir mersi Bondye pour sa ki Bondye i été e pour sa ki ariv zot. Labib i dir, Romans 8:28, “Nou konnen ki Bondye i fer tou pour byennet tou bann ki kontan li, pour tou sa bann ki in swazir dapre son plan.»
Alor, si nou kwar ki SENYER i annan kontrol lo nou lavi e i fer tou dan tou sirkonstans pour nou byennet, nou napa okenn rezon konplent, okontrer nou dir mersi SENYER pour plan ki i annan pour nou.
Kantite dimoun zot konplent akoz zot annan problem, me en keksoz ki nou pa realize, dimoun i annan problenm akoz zot tro konplent. Konplent pa sanz nanryen, ni fer ou sitiasyon vin meyer. Pli ou konplent, pli ou vin pli fistre e malere. Ler ou azir koumsa ou fer sa dimoun obor ou osi malere. Alor kwa ki nou fer ler keksoz pa dan nou faver?
Nou devret retir tou parol negativ, tou gronyen, tou konplent, tou mirmirasyon dan nou labous e ranplas zot avek kantik louanz ek remersiman. Sak fwa ou ganny tante pour konplent lo manze, travay, lenz, gouvernman, ou zanmi, ou sef travay, ou koleg travay, zis arete, reflesir en moman e vwar kimannyer ou kapab ranplas sa bann konplent par bann bon keksoz. Ouver ou labous sant pour SENYER, e vwar kot dyab i sove obor ou. Si Zezi i met ou lavi, ou napa rezon pour konplent. Dan tou sitiasyon zis dir Bondye mersi e les Bondye transform ou sitiasyon.
Akoz nou konplent? I annan en dikton Kreol ki dir, “I pa vwar pli lwen ki son bout nennen.” Parfwa nou pa vwar kler dan nou lentelizans. Nou tant pour regard sirkonstans avek en regard tanporer. Bann Israelit ti koumsa, zot pa’n zanmen konsider en lot opsyon, zanmenm zot in mazinen pour priye, e zot pa’n zanmen realize ki Bondye ti pe esey ansenny zot serten keksoz avek sa sirkonstans ki zot ti ladan. Parey Agle i dir, “Shoot first, then ask question.”
Bann Israelite in toultan kwar Bondye i dwa zot e Bondye pe tronp zot, e pa pe donn zot sa ki zot merite. Nou osi parey, nou kwar nou merit resevwar plis sa ki nou’n resevwar. Nou espekte gouvernman donn nou plis larzan, espekte Minister Lasante pran plis swen ek nou lasante, e nou, nou viv mannyer i fer nou plezir. Nou espekte tou dimoun aret fer sa ki zot pe fer pour vin ed nou. Nou santi nou bezwen ganny plis respe, plis sipor, plis konsiderasyon ki nou pe gannyen, e nou pa zanmen demann nou lekor sa kestyon, “Akoz mon koumsa?”
I annan en bann dimoun i konplent ek Bondye par dir, soley tro so, tro bokou lapli. Tou keksoz i tro bokou ouswa tro pti gin. Ler ou mazin koumsa ou pe kwar ki dan kreasyon i annan zis ou. Ou konplent akoz i pli fasil konplent. Me ou kapab sirmont konplent. Dabor ou bezwen konpran akoz ou pe konplent. Ennfwa ou’n konnen akoz ou pe konplent, rod fason kimannyer ou kapab aret konplent.
Ler pep Israel ti fer fas ek difikilte, zot ti esey zistifye zot pase. Exodus 16:3, “Plito SENYER ti’n touy nou depi l’Egypt kot nou ti asiz devan bann marmit lavyann, kot nou ti manz dipen nou vant plen. La ou’n anmenn sa pep dan dezer pou nou mor lafen.”
En fanmir i vin kot lotorite e demann en lakaz. Apre 6an sa fanmir i ganny zot kare later ek zot lakaz. En mwan pli tar zot vin kot lotorite e konplent semen. Apre 3an lotorite i konstri semen. Ankor en mwan pli tar zot vin kot lotorite e demann lotorite lalimyer dan semen akoz zot pa vwar kler aswar pour mont se zot. Apre 2an lotorite i fer met lalimyer dan semen. 3 mwan pli tar zot vin kot lotorite e dir zot pa kapab mont apye dan semen, fer transport piblik ariv ziska kot zot lakour. Sa enn lotorite pa ti kapab fer. E akoz lotorite pa ti kapab fer transpor piblik ariv ziska devan zot laport sa fanmir antye ti vir kont lotorite e zot dir, “Akfer zot in donn nou lakaz, plito zot ti’n kit nou parey nou ti ete.”
Sa fanmir in bliye ki zot soufrans ti pli pir lepase e zot proklanmen ki lepase ti meyer. Me an realite zot ti pe soufer. Pour zot bis ki ariv devan zot laport in vin en kriz. Si sa fanmir i al dan larealite, zot napa rezon pour zot konplent. Zot ti napa lakaz me la zot annan en lakaz. Zot ti pe soufer avan me la lavi in vin pli fasil. Si ou rakont ou lekor laverite, obzerv ou sitiasyon ozordi, ou pou konplent mwens. Realize, sak fwa ou konplent, ou pe konplent kont SENYER. Si ou pa satisfe avek ou sitiasyon, se kont SENYER ki ou pa satisfe. Realize se Bondye ki’n donn ou lavi, e i meyer dir Bondye mersi olye konplent.
Ki solisyon? Ou bezwen antre dan larealite. Lavi i ranpli ek difikilte, e se koumsa ki lavi i ete.  Bondye i permet difikilte arive dan ou lavi pour transform ou, koriz ou,  e fer ou vin pli for. Me pa oubliye, Dyab osi i met lobstak dan lavi dimoun, me avek lentansyon detourn ou kont Bondye Kreater.
Realize, toulezour pour annan keksoz pour ou konplent lo la, me ou, reziste sa tantasyon! Ler ou vwar en keksoz negativ ariv ou, zis realize, i osi annan keksoz pour ou rezouir e selebre! Remersye Bondye pour sa bann bon keksoz.
Mazinen, benediksyon i pli meyer ki konplent. Dir mersi Bondye pour son lagras sak zour. Ler ou leve bomaten, premye keksoz ki ou fer, dir mersi Bondye in lev ou bomaten akoz kantite in dormi yer swar me pa’n leve. Dir Bondye pour sa ler ki ou respire. Dir mersi pour sa nouvo zour, sa nouvo soley ki’n leve, e sa lazournen ki devan ou.
Si ou pa konnen ki pou fer, lir ou Labib, mazin Parol Bondye ki ou’n deza tande. Rod en letan tousel e koz ek Bondye.  Pa mazin zis gannyen, me mazin donnen osi.  Mazin kot ou sorti, mazinen kote ou pe ale. Mazin sa ki Bondye in fer pour ou. E si ou fer sa bann keksoz, ou pa pou vwar ou pe konplent, me ou pou rezouir!

En kontribisyon Living Rock Fellowship

Menu