Home_Right

Susbscribe to People

1 John 1:7, «Me si nou pe mars dan lalimyer, parey limenm i dan lalimyer, e nou pe viv ini avek kanmarad, e disan Zezi son Garson i pirifye nou kont tou pese.»

Pirifikasyon i vedir delivrans kont polisyon pese.  Dan Ansyen Testaman, Exodus 19:10-11, “SENYER ti dir Moise, “Al kot ou pep e dir zot pirifye zot ozordi ek demen, e fer zot lav zot lenz. Zot ava met zot pare pour trwazyenm zour, akoz trwazyenm zour, SENYER pou desann lo montanny Sinai devan lepe antye.” Dan sa mesaz Bondye i komann Moise, “Avan ler ou apros mwan, kiswa pou lofrann ouswa sakrifis, pirifye ou.” Akoz Bondye ti dir Moise, “Avan ler ou apros mwan, pirifye ou.”? Pirifikasyon i en prosedir ki fer zonm rapel ki kantite peser nou peser, ki kantite sal nou sal, e ki kantite diskalifye nou diskalifye pou apros en Bondye sen.
Zonm in toultan anmiz li dan son pese san realize ki tou sa bann pese ki i pe fer pe polye li. Ler Bondye ti regard lentansite polisyon zonm akoz zot pese, Bondye ti dir,  Genesis 6:7, “Mon regrete mon’n kree zot.” Zonm ti santi bezwen pirifikasyon ler son konsyans ti fer li konpran ki limenm i bezwen ganny resikle parey salte i ganny resikle.  
David ti en zonm kit i mars dan lalimyer dapre leker Bondye. Me David ti komans mars dan fernwanr ler David ti fer krim, adilter, e soutir pese son bann zanfan. Me apre ki David ti’n ganny pardonnen ek Bondye pour son pese, David ti priy ek Bondye pour en keksoz ki plis ki pardon. David ti dir Bondye dan son lapriyer, Psalm 51:2, “Lav mwan e retir tou mon bann pese. Pirifye mwan e anlev tou mon pese.” Akoz apre ki David ti’n ganny pardonnen, i ti kontinyen dir, “Lav mwan e pirifye mwan?” Lav mwan e pirifye mwan, se 2 mo ki endike ou pa prop. David i dir dan Psalm 51:5, “Depi zour mon nesans mon dan pese. Mon manman ti fer mwan dan pese.” David i dir menm son  natir i polye. Lefe ki David i dir, “Lav mwan e pirifye mwan”, se levidans ki malgre ki i ti’n ganny pardonnen son pese, son pese ti’n sali li.
Si ou met en lenz blan lo ou e ou al travay dan ou zarden, ou pyose, plante, al koup pye bannann, al anmas patat, al penn, ou lenz blan lo ou pou sal. Met sa lenz dan “washing machine” lave, ou pou vwar ki apre ou lenz in sek pou annan tas lo ou lenz ki delo ek lapoud lave dan washing machine pa’n tire. La ou lenz blan malgre ki i prop in fini gate ek tas. Ou bezwen aprezan al dan en lot prosedir ki apel tir tas lo ou lenz. Ou pou bezwen rod javel, pran ou bann tas enn par enn e esey tire avek en tre gran risk ki zanmen ou lenz pou retourn parey i ti ete avan. Polisyon pese i parey.
Dan Nouvo Testaman Labib i averti, malgre ki Bondye pou pardonn nou nou pese, nou pou rekolte konsekans nou pese. Galates 6:7-8, “Pa bezwen tronp ou lekor: Personn pa kapab provok Bondye. Dimoun i rekolte sa ki i’n senmen. Sa enn ki senm sa ki fer plezir son natir imen, pou rekolte dapre son natir imen: Lanmor. Me sa enn ki senm sa ki fer plezir Lespri, i pou rekolte sa ki sorti kot Lespri, Lavi eternel.” Nouvo Testaman i koz lo lapropte nou leker. SENYER Zezi dan son sermon, Matthew 5:8, “Byenere sa bann ki annan leker pirifye, akoz zot pou vwar Bondye.” Dan sa verse SENYER Zezi pe dir, si nou anvi vwar Bondye nou bezwen prop. Nou bezwen pas atraver sa prosedir ki apel pirifikasyon. Me sa verse Labib i osi dir, sa enn ki mank pirifikasyon pa pou vwar Bondye.
Dan Let Pastoral pour bann dirizan Legliz, e pour sa bann ki oule rann servis SENYER, Paul i dir, 1 Timothe 1:5, “Sa lord ki mon donn ou, i annan bi prodwir lanmour ki sorti dan en leker pirifye, en bon konsyans ek en lafwa senser.” Isi Paul i fer referans ek menm keksoz ki SENYER Zezi fek dir konsernan en leker ki’n ganny pirifye. Paul pe koz lo nou relasyon ek Bondye. Pour en lanmour vin vre, i bezwen annan 3 eleman dan sa lanmour ki evidan. Ou bezwen annan en leker pirifye, en bon konsyans, e en lafwa senser.
Ler Nouvo Testaman i koz lo pirifikasyon, Labib pe dir, “Kontan kanmarad avek en leker ki’n ganny pirifye.”  Labib i ankouraze, 1 Peter 1:22, “Zot, zot in ganny pirifye par zot lobeisans anver laverite, pour zot kontan kanmarad senserman koman bann frer. Donk,  kontan kanmarad bokou avek en leker ki’n ganny pirifye.”  Kantite dimoun zot swe se vwar Bondye en zour. I annan antou 7 leksperyans ki Labib i dir, ou bezwen pas atraver si nou anvi vwar Bondye. Ou bezwen pirifye ou lam kont pese, obeir laverite, aret fer plezir ou natir imen me fer plezir Lespri Sen, kontan me san vin en ipokrit, kontan avek lentansite, les Parol Bondye donn ou en nouvel nesans, e pirifye ou leker.
Kimannyer ou kapab pirifye ou kont polisyon pese? Labib i dir, Titus 2:14, “Annefe, Zezi-Kri i’n donn son prop lavi pour nou, pou delivre nou kont tou mal e pirifye nou koman en pep ki pour li, en pep zele pou fer sa ki byen.” Sa verse Labib i anmenn en gran benediksyon pour nou, konsernan nou pirifikasyon. Ler nou ti fer pese nou ti ganny konsidere koman enpir e par noumenm nou pa ti kapab pirifye nou. Me SENYER Zezi par son lanmor in donn nou 2 gran benefis. Sete ler Zezi ti vers son disan ki premye solisyon pardon pese e pirifikasyon ti ariv a nou dispozisyon. SENYER Zezi ti dir, Matthew 26:28, “Sa i mon disan, disan lalyans ki’n ganny verse pour bokou pour pardon pese.” Paul i azoute, Colossien 1:22, “Me aprezan, par lanmor ki son Garson in sibir dan son lekeor, Bondye in rekonsilye zot avek li, e fer zot vin sen, pirifye, e san defo devan li.” Nou ki ti ennfwa sal, polye, e rezete, disan Zezi in resikle nou. Zezi in vin anmas nou, pardonn nou nou pese, lav nou kont polisyon pese, e servi nou koman bann bon lenstriman pour son laglwar. Nou apel sa Laredanmsyon!
Labib i dir, 1 Peter 2:9-10, “Me zot, zot en ras ki’n ganny swazir, en group pret rwayal, en nasyon sen, en pep ki pour Bondye. In swazir zot. In fer zot sorti dan fernwanr pou pas dan son lalimyer merveye. Otrefwa zot pa ti son pep. Me aprezan zot in vin pep Bondye. Aprezan zot in ganny mizerikord.”
Eski ou anvi ganny pirifye? Premye kondisyon, ou bezwen aksepte ki pirifikasyon i plis ki pardon pese. Pirifikasyon i en promes ki swiv pardon pese. Parey “washing machine” i tir salte dan lenz me pa tir tas lo lenz, pardon pese i tir tou ou pese, me pardon pa pirifye polisyon pese. Si ou aksepte sa premye fe, se premye kondisyon pou eksperyans pirifikasyon. Dezyenm, ou bezwen annan sa dezir pou ou ganny pirifye. SENYER Zezi i dir dan son beatitid, Matthew 5:8, “Byenere sa bann ki annan leker pirifye, akoz zot pou vwar Bondye.” Trwazyenm, ou bezwen pare e annan sa volonte pou separ ou kont tou keksoz ki polye lekor, polye lame e polye lespri.
Nou verse kle i dir, 1 John 1:7, «Me si nou pe mars dan lalimyer, parey limenm i dan lalimyer, e nou pe viv ini avek kanmarad, e disan Zezi son Garson i pirifye nou kont tou pese.» Ou bezwen annan en bon relasyon ek Bondye, byen avek tou dimoun, mars dan lalimyer Parol Bondye, e annan ou en konsyans prop.
Labib i ankouraz ou, Hebrews 10:22, “Alor, annou apros ver Bondye avek en leker senser, ranpli ek konfyans, avek en leker pirifye kont tou sa ki donn en move konsyans, e en lekor lave ek delo pirifikasyon.”

En kontribisyon Living Rock Fellowship.

Menu