Home_Right LANAONS-BANNER

Susbscribe to People

Fer byen atansyon, ki ou pa oubliy tou bann levennman ki ou’n temwen. Tou ou lavi, sa bann levennman ki ou’n vwar pa pou ganny efase dan ou memwar: okontrer rakont zot ou bann zanfan e ou bann pti zanfan. Deuteronomy 4:9

Si nou konpar konportman zanfan ozordi ek lansennyman Biblik lo elve e fer grandi en zanfan, nou pou konstate par konportman sa zenn zenerasyon ozordi, zanfan in dekoste tre lwen ek lansennyman Bondye. Bondye ti dir avek pep Israel, toultan ki zot vivan, ansenny zot zanfan tou sa ki mwan monn ansenny ou.
Ler Zezi ti vin lo later, parmi son prop pep Israel, pep Bondye, Zezi ti vwar, ki sa sosyete ki i ti pe viv ladan pa ti valoriz zanfan. Menm bann disip Zezi, Labib i rikorde ki zot pa ti oule ki bann zanfan i abord avek Zezi. Sa bann disip ti mank lanmour pour bann zanfan. Sa lepok an Israel zanfan ti ganny konsidere koman bann et vivan ki napa valer. Sosyete pa ti rekonnet valer zanfan. Me Senyer Zezi ti reprimann son bann disip, e apre Zezi ti envit bann zanfan pour vin kot li.
Dan Nouvo Testaman, Labib in enkli sipor pour lansennyman zanfan, kot i dir, Ehesien 6:4, Ephesien 6:4: “E zot bann papa, pa provok zot zanfan pour fer zot ankoler: me elve e fer zot grandi dan lenstriksyon Senyer.”  
Ozordi, ler nou tande e trouve sa ki’n pase sirtou dan serten bann lekol segonder, nou pou konkli par dir, “Paran pa’n elve zot zanfan dan lansennyman e konesans Senyer.»
Ki benefis elve ou zanfan dan konesans e lenstriksyon Senyer? Ansenny en zanfan  pour fer li konn Bondye, i annan en rezilta. Labib i dir  dan Proverbs 22:6, "Donn ou zanfan bann bon labitid de ki i antre dan lavi. I pou konserv sa ki ou ansenny li ziska son vyeyes."
Labib i ranpli avek konsey kimanyer nou devret vin bann bon paran. Labib i osi ranpli ek legzanp kot paran pa’n fer en bon travay koman paran.  
En keksoz ki nou pe vwar dan bann fanmiy, bokou paran pe abandonn zot zanfan, akoz zot zanfan pa fer sa ki paran i dir fer. I annan osi paran ki perdi lanmour pour son zanfan, ler i ganny li en nouvo konpanny. Sa paran i fer sa  pour sa nouvo konpanny donn li plis lanmour, olye li donn plis lanmour  son prop zanfan.  Nou  menm vwar  paran ki abandonn zot prop zanfan dan lanmen bann lotorite.
Annou les Labib ansenny nou kimannyer pour elve en zanfan, fer grandi e donn ledikasyon en zanfan dan Senyer. Nou pou komans avek sa ki Senyer Zezi in  anmenen dan Nouvo Testaman, dan Ephesien 6:4: “E zot bann papa, pa provok zot zanfan pour fer zot ankoler: me elve e fer zot grandi dan lenstriksyon Senyer.”  
Paran,  nou’n ganny apele dan laliberte, e Lekritir i averti nou, Galates 5:13-14, «Pa servi nou laliberte koman en lokazyonn pour fer plezir nou laser, me kontan kanmarad, ed kanmarad. Akoz tou lalwa ti ganny akonpli par en sel mo. Kontan ou vwazen parey ou kontan ou prop lekor.” Lanmour!
Ser paran, si ou anvi vin en bon paran, ou bezwen komans par demontre bann legzamp Zezi Kri anver ou zanfan. Si ou tret ou zanfan kimanyer Zezi ti tret zanfan, dan lanmour, i pa pou posib pour ou al mal. Sa i pa vedir ki ou pa pour kapab korize e pini ou zanfan! Labib i fer kler dan Hebrews 12:6, «Parski Senyer i koriz bann ki i kontan, e i pini tou sa ki i rekonnet koman son garson.”
Si ou en paran ki dan lepase ou’n abiz ou zanfan an itilizan britalite, zis mazinen i pa zanmen tro tar pour sanze. Ou kapab annan renouvelman en meyer relasyon ant ou avek ou zanfan dan Senyer. Me i enportan paran ki  ou konpran ki Labib i dir lo disiplin en zanfan.  Annou koz dabor lo disiplin fizik.
Labib i ansennyen, disiplin fizik i apopriye, i anmenn benefis e i neseser. Me fodre nou konpran paran, disiplin fizik i pavedir britaliz ou zanfan. En zanfan pa devret ganny disiplinen a en mezir, kot ou pe fer li domaz fizik. Proverb 23:13-14, “Pa bezwen ezite pour pini ou zanfan. Detrwa bon koreksyon pa pou touy li. Onkontrer i kapab prezerv li kont al fer lerer.» Isi Labib i siport lenportans disiplin fizik.
Si nou anvi vin en pep prodiktiv, nou bezwen disiplin fizik. En zanfan ki pa ganny disiplinen fizikman, souvannfwa ler i grandi, i vin en rebel. I perdi respe pour son paran, ansennyan kot lekol, leres adilt, ek lotorite. E an rezilta sa, i difisil pour sa zanfan obeir Bondye, e i fini par ganny afekte byen zenn, malad byen zenn, al prizon e menm parfwa mor.
Parfwa Bondye i bezwen servi disiplin fizik avek nou, pour koriz nou, fer nou realize nou pe al mal, e i disiplin nou pour diriz nou pour mars drwat, e fer nou vir nou ledo kont nou bann move aksyon. Psalm 94:12, “Senyer, ere i sa enn ki ou korize, e ki ou edike par ou lalwa.”
Pour ou paran aplik disiplin dan lafason ki korek, e an akor avek bann prensip Labib, ou bezwen familye avek konsey disipliner ki Labib i donnen. Savedir, koman en paran, pour ou resevwar lansennyman, ou bezwen lir ou Labib, ouswa frekant en Legliz kot Parol Labib lo lafanmiy i ganny prese.
Ozordi nou vwar kantite zanfan ki pe fer zot paran ganny gro latet. Labib i fer kler paran, si ou zanfan ozordi pe fer ou ganny gro latet, ou ki tor. Se akoz ou’n les ou zanfan lese-fer, kan ti ler pour ou aplik disiplin fizik ek li. Proverbs 29:15 i dir, “Pinisyon ek reprimann i fer ou rezonn byen: me en zanfan lese-fer, i anmenn  laont pour son manman.”
Tou disiplin i bezwen annan en bi pour sa zanfan, e disiplin pa devret zanmen ganny servi pour zistifye labi, e maltret zanfan. Paran, ou pa devret zanmen servi disiplin pour tir ou lakoler ouswa ou fristasyon lo ou zanfan. Disiplin i la pour koriz lerer, form dimoun, pour zot mars dan bon semen.  Disiplin i toultan fermal, me i prodwi en rekolt lazistis e lape dan sa zanfan demen.
I tre enportan paran, ler ou disilplin ou zanfan, ou pa gard en douler fizik ki dire e fer sa zanfan ditor. Disiplin fizik, deswit i devret ganny swivi par konfor imedya, ek lasirans ki ou pe donn sa zanfan ou lanmour. E se la sa moman parfe pour ansenny ou zanfan, e montre li, Bondye i disiplin nou akoz i kontan nou, e nou paran nou bezwen fer parey. «Mon disiplin ou mon zanfan akoz mon kontan ou.»
I vre, lemonn ek bann gouvernman imen, in klasifye displin Labib koman labi zanfan. Gouvernman in fer disiplin fizik lo zanfan vin en lofans.  Gro kestyon ki leve se, Ki nou paran Kretyen nou fer dan sa ka?
E pli gro kestyon ki leve ankor se: "Eski en paran Kretyen i devret kontinyen bat son zanfan ek roten, menm ki i ilegal dan lalwa pei? 3enm e pli gro kestyon ankor se: Eski Kretyen i annan sa drwa donnen par Bondye, pour kontinyen servi roten ler lalwa i dir non?
Nou pa konn larepons. Me Labib i annan larepons. Alor annou les Lespri Bondye, eklersi nou lespri, donn nou en larepons, e retir tou dout.
(Larepons dan prosen nimero)

En kontribisyon Living Rock Fellowship

Menu