Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

“Kris pa’n anvoy mwan pour batize, me in anvoy mwan pour anons Levanzil, pour fer li san servi gran diskour avek lasazes imen, pour ki lakrwa Kris pa perdi son pwisans. 18. Annefe mesaz lanmor Kris lo lakrwa i en lafoli pour bann ki pe perdi, me pour nou ki’n sove, i en pwisans Bondye. 1 Corinthians 1:17-18.

Pour nou konpran mesaz lakrwa Zezi Kri, i enportan ki nou konn enpe listwar Biblik e sitiasyon politik sa letan. Lepok ki Zezi Kri ti vin lo later, sete Gouvernman Romain ki ti pe kontrol lemonn.
Rome, ek son larme an kontrol lemonn. Zot ti’n osi anvair Jerusalenm. Tou Juif  ti anba lalwa Rome. Bann Juif ti’n fatige viv anba sa sistem gouvernman Romain, e zot ti anvi ganny libere. Ti napa laliberte pour bann Juif, dan zot prop pei Israel. I tre fermal, ler en nasyon etranze, i anvair ou pei ek ou pep, e ou forse soumet anba zot sistem lalwa, e sistem viv.Ti fermal pour bann Juif, akoz zot ti vin sitwayen dezyenm klas, dan zot prop pei.
Bann Juif ti pe esper sa Sover ki profet ti’n promet, ki pour vin tir zot dan bondaz Romen, e anmenn zot dan laliberte. Me bann Juif ti fer en fot. Zot ti rezet Zezi Kri koman zot Sover, e zot ti kriye, “Krisifye Li! Krisifye Li! Nou napa okenn lezot lerwa apar-d-ki Cesar.”
Bann Juif t’in oubliy net, ki sete limenm Zezi Kri, limenm sa Enn ki’n vini pour soufer pour zot prop pese, pese sa pep e pese limanite.
Labib dan 1 Corinthians Sapit 1 verse 21-24, “Parol Bondye i dir, “Parski lemonn avek son prop lasazes imen pa’n kapab rekonnet Bondye la kot Bondye in montre son lasazes, Bondye in deside pour sov bann ki krwar par sa mesaz ki nou pe prese, menm ki i en lafoli. Bann Juif i demann mirak e bann Grek i rod lasazes. Nou nou anons Kris k’in krisifye, en mesaz leskandal pour bann Juif, e en keksoz bet pour bann ki payen. Me pour bann ki Bondye in apele, Zwif koman Grek, Kris i pwisans Bondye ek lasazes Bondye.”
Lanmor Zezi Kri lo lakrwa ti pirman tortir. Ti annan 8 kalite tortir ki Labib in rikorde ki Lesenyer Zezi Kri ti ganny forse pour siporte akoz nou pese.
Zezi ti ganny flazele - Matthew 27:26, “Alor Pilat ti larg Barnabas; e apre ki zot ti’n fwet Zezi, i ti livre li pour ganny krisifye.” Flazele ti en lenplimantasyon bann Roman pour pini ou lekor tre sever. Pour fer sa avek Zezi, zot ti pran en lanmans, avek ki ti annan en douzenn lakord lapo. Zot ti atas ledan zannimo ouswa bann morso feray fite dan bout sa douzenn lakord, en fason ler ou fwet en dimoun sa douler  i a pli for. Zezi ti ganny anmare, e sa bann kou-d-fwet ti ganny tape lo son ledo e lo son leren. Son laser ti ganny transe. Sa kalite pinisyon ti ganny fer pour fer Zezi koze. Me Zezi pa ti dir en mo.  Isaiah 53:7, “I ti reste trankil, san ouver son labous.”
Zezi ti sibir bate. – Dan Luke Sapit 22 verse 63-64, “Sa bann zonm ki ti pe vey Zezi, ti monk li e bat li. Zot ti bous son lizye e zot ti dir li, “Devinen! Lekel ki’n tap ou? E zot ti dir li en kantite parol lensilt.”
Trwazyenm tortir ki Zezi Kri ti sibir sete, Kras dan son figir. Matthew Sapit 27 verse 30, “Zot ti kras lo li, e zot ti pran sa baton e tap li lo son latet.” Kras dan figir en dimoun dan tradisyon Juif, i ganny konsidere koman pli gran lensilt lo en dimoun. Isaiah 50:6, “Mon pa ti kayset mon figir avek sa bann ki ti pe ensilte mwan e kras lo mwan.”
Katriyenm kalite tortir ki zot ti fer avek Zezi se, aras son labarb dan son figir.- Nou vwar sa referans dan Isaiah Sapit 50 verse 6, “Mon ti i vir mon ledo avek sa bann ki ti pe fwet mwan e mon ti vir mon lazou avek sa bann ki ti pe aras mon labarb.”
Senkyenm kalite tortir ki Zezi Kri ti sibir, zot ti monk li. Matthew Sapit  27 verse 26-29, “Alors Pilat ti larg Barabas; e apre ki zot t’in fwet Zezi, Pilat ti livre li pou ganny krisifye. Bann solda Pilat ti anmenn Zezi dan pale gouverner e latroup antye ti rasanble otour li. Zot ti tir son lenz e met li en rob rouz. Zot ti tres en kouronn avek bann brans pikan e met lo son latet. Zot ti met en baton dan son lanmen drwat. Zot ti azenou devan li e monk li.”
Napa en dimoun ki pou kapab siport en kouronn ki fer ek pikan lo son latet.  Sa rob ki zot ti met Zezi, sete bann rob ti zot ti servi pou abir bann kandida ki ti kalifye pou pran lofis an Rome. Koman en kado sorti kot Herod, zot ti met Zezi sa rob avek lentansyon pou monk li koman enn k’in reklanmen ki Rwayonm i pour Li. Sa baton ki zot ti met dan son lanmen drwat ti reprezant sa baton loner ki sak lewa i gannyen ler i mont lo tronn.
Sizyenm tortir ki Zezi ti sibir sete, zot ti tir li touni. Kan zot ti krisifye li, zot ti partaz son lenz an tiran osor. Dan Psalm  22 verse 18 i donn nou sa profesi kot zot ti tir li touni. “Zot partaz mon lenz antre zot, e zot ti osor mon rob, pou konnen lekel ki pou gannyen.”
Setyenm tortir ki Zezi ti sibir sete, ler i ti swaf, olye donn li delo pour bwar, zot ti donn li vineg, melanze avek fyel. I pa ti bwar
Wityenm tortir ki Zezi Kri ti sibir, se zot ti klout e li lo en lakrwa.
Matt. 27:35-38, ‘Kan zot t’in krisifye li, zot ti partaz son lenz an tiran osor. Apre zot ti asize e vey li. Par lao son latet zot t’in ekri rezon son kondannasyon. “Sa Zezi, lerwa bann Juif.” Zot ti krisifye 2 bandi ansanm avek li, enn a drwat, enn a gos.”
Zezi ti mor en lanmor orib, terifyan, en lanmor ki fer per. Sa bann laverite se tortir ki Zezi Kri ti resevwar akoz nou pese. Lanmor Zezi Kri lo sa lakrwa, i en laverite ki ti neseser, en laverite ki fodre ganny proklanmen, en laverite ki en dimoun i bezwen tande avan ki sa dimoun i resevwar Ladelivrans.
Si ou ankor teti ek pese...rebel kont Bondye...ou pe pran ou lavi spirityel a la lezer, ouswa ou pankor deza aksepte Lesenyer Zezi Kri koman ou Senyer e Sover, i annan selman en sel semen pour ou ariv kot Bondye, e sa semen se atraver  mesaz lakrwa Zezi Kri. Napa en lot ladelivrans ki egziste, apar-d-ki, met ou lafwa dan sa travay ki Zezi Kri ti al fer lo lakrwa, lo Montanny Kalver, pou ou ganny sove.
Labib, i kler ler i dir nou, ki lafason pour ou ganny sove dan ou pese, se aksepte dan lafwa sa ki Labib i ansenny ou lo Zezi Kri, Son lanmor lo lakrwa, par ki in pey nou det, e efas nou pese.
Roman Sapit 10 verse 9-10, i dir, “Si par ou labous ou dir devan tou dimoun ki Zezi Kr i limenm Senyer, e si ou krwar dan ou leker ki Bondye in resisit Li parmi bann mor, ou pou ganny sove. Parski dimoun ki krwar dan son leker, i ganny zistifye, e sa ki anons avek son labous pour ganny sove.”
Se sa ki lansennyman ki Lakrwa i anmennen. Mesaz Lakrwa i dir, si ou vin kot Zezi Kri dan lafwa, e konfese ki Zezi Kri i Senyer e Sover, ou pou ganny sove.
Bondye ti deklare avek pwisans, Colossians 2:13-14, “Otrefwa, zot ti spirityelman mor akoz pese, e par zot ensirkonsizyon. Me aprezan, Bondye in redonn nou lavi avek Kris. I’n pardonn nou tou nou pese. I’n efas sa lakt lakizasyon, avek tou son bann lobligasyon ki ti kont nou; in fer li disparet par klout li lo lakrwa.”

En Kontribisyon Living Rock Fellowship.

Menu