Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Pourtan, i konnen ki semen mon pran. Ler i teste mwan, mon pou sorti osi pir ki lor. 11. Mon lipye in swiv li drwat dan son lepa, mon’n gard son semen,  mon pa’n mars akote son semen. 12. Mon pa’n rekile anver son bann komannman ki i’n donn mwan; mon’n estim tou son bann parol plis ki mon repa neseser.  Job 23:10-12

Lentegrite i ganny definir koman, sa kalite dan ou, ki personn pa kapab montre ou ledwa. Ler en dimoun i dir, ou en dimoun lentegrite, ou en dimoun ki’n gard ou loner. En lot mo pour lentegrite se lonnekte. Labib i dekri lentegrite en dimoun, kot sa dimoun pe viv dan en leta kot i konplet. En dimoun ki annan lentegrite, napa keksoz pour li kasyet.
Labib i dir, «Bondye i parfe.»  Deuteronomy 32:4  Me nou tou nou annan mankman ek febles. Me sa pa en leskiz pour mank lentegrite. En dimoun ki mars dan lentegrite, se en dimoun ki konn valer ki savedir, annan en bon repitasyon. Lemoman en dimoun i perdi son lentegrite, i osi perdi respe lezot, dimoun i perdi konfyans dan li.
Job ti en zonm ris. Son zistwar i fer referans kot, dan en pti dele letan dan son lavi, Job i perdi tou sa ki i ti posede.  I perdi son bann zanfan, son larises, son bann zanimon, ek son lasante, son bann dalon ek son madanm i rekile ek li. Me malgre tou sa bann kalamite, Job ti reste en zonm onnet e ranpli ek lafwa dan Bondye. Job ti perdi tou, me Job pa ti perdi son lentegrite.
Kimanyer ou konport ou, ler nou vwar ki ou’n perdi tou sa ki Bondye in donn nou, e kimanyer ou konport ou, ler nou malad e soufer e antoure ek adversite?
Job i aprouv son bon konportman par dir, Job 23:10, “Ler i pou teste mwan, mon pou sorti osi pir ki lor.» Job i testifye, i pa per pour fer fas avek Bondye, akoz i konnen dan son konsyans napa naryen ki sarze. I asire i pa’n fer naryen mal.
Enn nou premye dezir, se ki Bondye i fer en bon remark lo nou, parey in fer lo Job. Dan ou lavi, Bondye pou teste ou. Tes i la pour ed ou retir sa ki move dan ou. Rezilta ou tes pour determinen si ou en dimoun lentegrite. Job ti respe Bondye, per Bondye, konnen ki Bondye i sen e drwat, konnen ki Bondye i demande ki nou mars drwat e konnen ki Bondye i dezaprouv sa ki mal konport li.
Annou vwar aprezan bann tes ki Bondye ti fer lo Job.
Ler Job ti tonm malad regarde kimanyer i ti ganny trete. Madanm Job ti dir Job, Job 2:9, «Modi Bondye apre mor!» Son dalon Eliphaz ti dir li, « Job 4:6, «Pa ou’n met konfyans dan Bondye, ki i annan pour ou per? Son lot dalon Bildad ti dir li, Job 8:3, «Ki sa. Eski Bondye liniver pou eparnye ou kont lazistis?» Bann ansyen Israel ti dir li, Job 8:13, «La sa ki arive avek bann ki oubliy Bondye.» Son lot dalon Sofar ti vini e dir Job, Job 11:4, «Pa ou’n dir ki ou san repros devan Bondye?» Son lot dalon Elifaz ti dir Job ankor, Job 22:14, «Ler Bondye i pronmnen dan Lesyel, bann gro nyaz i anpes li vwar ou.»
Sa 4 dalon Job, fanm Job, e sa bann ansyen Israel ti bann zouti ki Satan ti pe servi, pou fer Job modi Bondye akoz son maladi, avek le bi, fer Job maltret Bondye, fer Job perdi son lentegrite devan Bondye.

Me Job ti reponn,  
Dan Job Sapit 19 :25-27
«Mwan mon konnen ki mon Redanmter i vivan. E ki anfen, i pou leve lo sa later. Kan mon lapo ava ganny detri, menm ekorse, mon pou kontanple Bondye. Mwan, mon pou vwar Li, pa avek lizye en lot dimoun, me avek mon prop lizye. Mon leker i soupir apre sa moman.»
Apre ki Job t’in ganny teste, Job ti sorti non-koupab devan Bondye e devan zonm pour tou sa bann akizasyon kont li.
Eski ou inosan ouswa koupab pour sa bann akizasyon swivan? Adilter? Lenzistis? Abandonn en mizerab? Lavaris? Abandonn Bondye? Rankin? Pous dimoun devan ou laport? Lipokrisi? E finalman, eski tou sa ki ou annan, ou ti travay pour ou gannyen, ouswa ou’n vole, sezi, donn gous pou gannyen. Eski ou pozisyon kot ou été, ou’n travay pou ou ariv la? Si Bondye  i ziz ou la, ki grad ou pou sorti, Pass ouswa Fail?
Si ou annan larepons ki non, ou’n rekile kont komannman Bondye, ou mank lentegrite! Job i dir dan Job 23:12. «Mon pa’n rekile anver son bann komannman ki i’n donn mwan; mon’n estim tou son bann parol plis ki mon repa neseser.»  
Job ti perdi son madanm, lakaz, larzan, zanmi, zannimon. I annan en dikton ki dir, «Si ou’n perdi ou larzan, ou pa perdi naryen. Si ou’n perdi ou madanm, (msye) ou’n perdi en keksoz. Me si ou perdi ou lentegrite, ou’n perdi tou keksoz.»
Job i envit ou, ou prop lentegrite, pa pou anmenn ou okenn par. Se selman sa lentegrite ki ti dan Zezi Kri, vide dan ou, ki kapab permet ou pour debout devan zonm e devan Bondye san akizasyon. Koman imen ou bezwen evit nenport ki form zistifikasyon par oumenm. Pa zanmen reponn Bondye, pa zanmen reponn zonm, me imilye ou detanzantan dan prezans Lesenyer.
Job i ansenny ou, en dimoun ki annan lentegrite, i viv dapre sa ki i konnen i vre lo Bondye. En dimoun ki annan lentegrite, pa zanmen akiz Bondye. Si ou vwar ou dan lasoufrans ozordi, mazinen, lanmen Bondye pou venker par lao ou soufrans. Job i envit ou, ler Bondye i fer en travay, pa bezwen kestyonn travay Bondye. Problenm i form parti lavi imen, me lafwa i sirmont neport ki problem. Job i envit ou, rekonnet valer lonnekte bann ki pli eksperyanse ki ou. Mazinen dan tou problenm, se Bondye ki annan dernyen larepons.
Parfwa ou pou vwar ou dan adversite parey Job, ou prop zanmi pou vir kont ou, ou msye pou vir kont ou, ou madanm pou vir kont ou, dimoun ki pros ek ou dan travay pou vir kont ou, ou fanmir pou vir kont ou. Me ou, ou devret disernen, sa adversite i form parti disiplin Lesenyer. E ler ou santi ki sa i vre, agree avek koreksyon Lesenyer, e repantir.
Job i ansenny ou, lafreyer se lenvers lafwa. Bondye pa onor lafreyer. Bondye i onor lafwa.  E finalman f/s, Job in ansenny ou, mank lentegrite, dezonnekte, lenpirte, se rezilta ou prop failure, pou ou fer en rezolisyon pour ou annan pirifikasyon moral.
Job i envit ou, komet ou moral dan lapurte. Komet ou konsyans dan lapurte. Gard ou lanmen kont pese, gard ou lizye kont pese, gard ou lepa, gard ou labous kont pese, gard ou lekor kont pese. Aret reponn! Le mepriz se le pli gran silans!

En kontribisyon Living Rock Fellowship, Mars 2017

Menu