Home_Right

Susbscribe to People

Bokou dimoun pe demann sa kestyon ozordi letan zot war ki Lasanble Nasyonal anba lidership Wavel Ramkalawan pe met dimoun dan sagrinasyon e lapenn, pe anmenn plis divizyon olye linite, e pe retourn dan lepase pour kree plis vanzans.

Larogans ek viktimizasyon, laenn ek vanzans par sa mazorite LDS anba lidership Wavel Ramkalawan i fors dimoun demande si i ankor en pret.
Rol e responsabilite en pret se koste dimoun ansanm anba banyer linite e lape. Kan eski lepep Seselwa in antann Ramkalawan propaz sa mesaz linite e lape dan son travay dan Lasanble e dan son rol koman Lider Lopozisyon pandan sa 2 an?
Okontrer olye koste nou pep ansanm anba sa koabitasyon pour nou travers sa peryod inik pour nou pei, pour ki nou kapab ariv a en moman pli stab e mwen riske, i oule anmenn mosyon ek kestyon ki pou kree konfizyon e menm divizyon.
I servi en mosyon pour li montre son lanbisyon dezespere e degoutan pour li esey vin Prezidan pei. I’n fel pour 6 fwa e i pe donn lenpresyon ki son 7enn fwa i pou reisi. Me se sa ki anmenn lafreyer pour nou pep. Pa ki Ramkalawan pou ganny elekte, me kwa ki LDS pou fer dan dezesperasyon pour zot mont State House?
Tou Seselwa i konnen ki latmosfer i annan dan pei letan eleksyon. Akoz ki en pret olye ankouraz Seselwa pour viv dan lape e kontribye son par koman en politisyen ver progre sa pei, i oule demann eleksyon?
Ki degre anvi vin Prezidan ki i anvi vini, ki i oule fors lanatir?
Nou’n deza demande e nou repete, kwa ki fer Ramkalwan konfidan dan son lekor ki i merit vin Prezidan Sesel? Eski i krwar ki li i annan sa kalite pour dirize? Ki in deza fer pour Sesel e Seselwa ki prouve ki i annan Sesel e Seselwa a ker?
Pour promouvwar larogans e pour tir rankin bann keksoz ki’n fini pase, pa bann kalite ki montre ki i kapab dirize. Pour esey enterfer dan biznes prive en sitwayen pa en kalite ki anmenn konfyans dan en dirizan.
Sa lotorite e dominer LDS anba  lidership Ramkalawan, pa donn lespwar nou pei ek nou pep. Sesel i tro pti pour li fer fas avek dirizan ki annan en leker rankinen. Sesel i tro frazil pour li reste divize.
Petet in en leksperyans pour Sesel pas atraver sa koabitasyon akoz ennfwa pour tou i montre nou ki lopozisyon pa pou zanmen kapab diriz Sesel. Zot napa lwayote e senserite anver bann gran prensip ki gard en pep ansanm, e ki garanti progre.
Zot napa leksperyans e matirite. Zot formen zis pour partisip dan eleksyon. Zot partisipasyon dan eleksyon i selman en konpetisyon ek Parti Lepep. Zot napa en plan ki senser ki garanti lavenir Sesel e prosperite pep Seselwa. Sa 15 lo 10 in en loportinite pour elev lavi personnel en group dimoun anbisye dan lopozisyon.
Alor Wavel Ramkalawan i merit les Prezidan Faure kontinyen travay dan Legzekitiv e li koman Lider Lopozisyon i merit redres son bord e diriz en group politisyen pour zot kapab fer sa ki pozitiv e dan lentere lepep.
Zot la akoz lepep. Zot reste serviter lepep. Si i pa anvi zwe sa rol pozitiv, alor reste trankil e kontinyen benefisye trankilman lo lasyer sa pep. Oswa i annan pour li demisyonnen koman Lider Lopozisyon.

Menu