Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

“..mon Minister in deside vin dan Lasanble pour koz lo en size ki bezwen nou latansyon irzan koman en nasyon- e sa i Lasante nou zenn. 

Nou stratezi pour Lasante i vize ver anmenn en meyer lenvestisman dan kalite- pour anmenn nou sistenm lasante lo en standar global.  Me pour nou fer sa, nou bezwen osi byen evalye bann risk ki devan nou.  
An 2015 Gouvernman in fer de letid kle lo bann risk lasante ki nou zenn i fer fas avek dan zot landrwa letid, e dan zot lavi toulezour. Ozordi mon pe partaz bann gran lalinny sa bann letid avek bi, pour nou ralye nou popilasyon ansanm pour nou asir en lavenir an bonn sante pour nou zenn.
Nou tou nou konsyan ki ozordi pli gran defi dan Sesel se bann maladi non-kominikab ki baze sirtou lo stil lavi.  Bann endikater ki sorti dan sa bann rapor i montre ki menm parmi nou zenn nou annan en gran travay devan nou pour asire ki zot osi pa vin viktim.
I en size ki nesesit en lapros kordinen ant tou brans Gouvernman- e osi avek sipor sekter prive, lasosyete sivil e sirtou bann zenn zot menm.  Nou bezwen adres li avek fransizm.  E nou bezwen osi koz avek en sel lavwa akoz napa letan pour perdi.
I enportan pour analiz sa bann rezilta akoz bann labitid ki ganny pran dan lazenes i ganny konsolide plitar, e atraver sa bann letid nou kapab deza antisipe ki presyon lo nou sistenm lasante pour kontinnen ogmante.  Pour nou delivre en meyer kalite dan sistenm lasante- i komans atraver en meyer prevansyon, e nou bezwen sanz sa direksyon avan ki i tro tar.
Dan premye parti nou prezantasyon nou pou soulinny bann rezilta mazer dan sa de letid e answit nou pou propoz serten solisyon e osi enterakte avek zot lo bann stratezi ki kapab ganny met anplas.
Sa de letid in ganny fer atraver pei  dan en group ase larz dan bann zenn adolesan aze ant trez a kenz an dan tou bann lekol segonder dan sesel an 2015 e in kouver 2540 zenn ant 13 an e 15 an. I enportan a sa staz pour mwan mansyonnen ki sa letid in deza ganny fer oparavan an 2002 e 2007 e bann rezilta ti ganny partaze avek bann group konsernen. Se pour sa rezon osi ki nou’n kapab vwar en tandans dan sa bann korportman ki ozordi nou vwar li neseser pour fer en tel ladres.
Sa de letid in ganny fer an kolaborasyon avek Lorganizasyon Mondyal pour Lasante (WHO), e avek sipor Sant Ameriken pour Prevansyon e Kontrol Maladi (US Centre for Disease Prevention and Control) e Liniversite Lausanne an Swis.
Sa premye letid- “Seychelles 2015 Global School Based Student Health Survey”- ti egzamin bann konportman relye ek lasante tel ki zot ladyet, aktivite fizik, labi lalkol ek lezot sibstans e osi konportman seksyel. Sa dezyenm letid-  “Seychelles 2015 Global Youth Tobacco Survey”-ti regard selman topik konsomasyon taba oubyen sigaret.
Nou’n vwar li enportan ki nou kontinyen fer en tel letid akoz an obzervan konportman riske bann zenn adolesan nou kapab osi predir ki kalite adilt nou pou annan. Bokou bann konportman relye avek lasante i kapab annan lenpakt a kour term me osi a lon term ki kapab koz osi dezabilite ou bann maladi ki avek en dimoun pour lavi.

REZILTA LETID
Mon pou pas an revi serten bann rezilta pli enportan ki anmenn nou lo refleksyon bann aksyon ki nou bezwen pran e stratezi ki nou bezwen adopte.

1. Lobesite
Premyerman, ler nou regard bann statistik sa letid nou vwar ki 16% bann zenn i ganny konsidere koman ‘overweight’ e 9% i obez. Sa i montre ki en etidyan lo 4 i annan en problenm pwa a en zenn az.  Sa i en sif alarman akoz i montre ki  i annan en gran logmantasyon konpare avek bann lannen presedan. Sa i en konsern serye pour lasante piblik akoz i endik nou ki plis zanfan ki gro I vedir en logmantasyon dan dimoun ki a risk pour devlop dyabet.

2. Ladyet
Osi enkyetan dan sa letid I ladyet nou bann adolesan. Ler nou regard statistik 2007 e 2015 nou vwar ki i annan en tre gran rediksyon dan lakantite adolesan ki manz fri ek legim. Mwens ki lanmwatye- 39%- bann etidyan i manz legim oubyen fri senk fwa par zour. An menm tan en larz mazorite etidyan i konsonm bann ‘soft drinks’ e bann pake zi fri plis ki en fwa par zour.  I alarman akoz enn bann lakoz primordyal lobesite ek dyabet se zisteman konsomasyon sa bann kalite prodwi.

3. Aktivite Fizik
An sa ki konsern aktivite fizik i vreman enkyetan pouR vwar ki mwens ki lanmwatye sa bann etidyan ki’n pran par dan sa letid i fer en form aktivite fizik omwen 4 fwa par semenn pour omwen 60 minit par zour. Sa i demontre en tandans pour nou vin mwen aktiv konpare avek lepase e i lye avek problenm pwa, lobesite e bann dimoun ki pe ganny dyabet deplizanpli zenn.

4. Konsomasyon sigaret
21% etidyan in esey en sigaret dan dernyen mwan letan zot ti ganny kestyonnen.  Konsomasyon sigaret e adiktiv e sa i kree bokou presyon lo nenport ki sistenm lasante dan lemonn.  

5. Lalkol
Preski 50% etidyan ant laz 13-15 ti konsonm lalkol omwen en fwa dan dernyen 30 zour letan zot in ganny kestyonnen.  Sa i demontre en kiltir lalkol dan nou popilasyon ki met nou tou a risk.  Lefet ki litilizasyon i telman o parmi bann zenn i lye osi a lezot problenm tel ki vyolans domestik, labi seksyel e osi depresyon parmi lezot.  Labi lalkol i pa en nouvo fenomenn dan nou sosyete- me akse avek lalkol i kontinnyen ogmante e sa letid i demontre ki sa i enn bann fakter pli a risk pour nou bann zenn.

6. Drog
10% nou bann zenn in raporte ki zot in servi Kanabis, e en poursantaz parey in osi servi lezot drog tel ki eroin oubyen kokain.  Nou deza konnen ki nou annan en problenm drog kritik dan nou pei e sa letid i demontre ki akse avek drog i komans a en tre zenn az.

7. Aktivite seksyel
40% bann zenn ant 13-15 an in raporte ki zot in angaze dan aktivite seksyel.  Parmi sa group ki aktiv, zis 50% ki’n raporte komkwa zot in servi en kapot pandan zot dernyen aktivite seksyel. An plis ki sa, en gran proporsyon etidyan i’n osi raporte ki zot in annan plis ki en partner. Sa i anmenn nou pour poz bokou kestyon e fer osi refleksyon lo bann valer e osi mezir ki an plis lo kote ledikasyon seksyel.

8. Labi seksyel
Sa letid in osi demontre ki ziska 17% zenn adolesan in eksperyans labi seksyel.  En gran parti sa labi ti ganny enfliyanse par manm lafanmiy.

9. ‘Bullying’
Ziska 50% bann etidyan in raporte ki zot in eksperyans en form ‘bullying’ pandan dernyen 30 zour.

10. Lasante Mantal
En etidyan dan 5 in raporte ki zot in konsider swisid dan sa dernyen 30 zour.  I kler ki depresyon i en size irzan parmi nou bann zenn e nou bezwen etidye bann koz anmenmtan ki nou donn plis sipor pour zot koz lo zot difikilte.  Dan menm lalinny, mwens ki en tyer ti kapab dir ki zot paran ti kapab konpran zot traka e zot konsern.

Sa bann konsern i demann aksyon irzan.  Pour nou konsider bann stratezi apropriye i enportan pour nou osi revwar bann polisi e aksyon ki’n deza ganny met anplas:

1) Tou bann size a risk ki’n kouver dan sa letid i ganny adrese dan ‘curriculum PSE’ ki Minister Ledikasyon i servi.  Nou bezwen revwar sa curiculum e adapte li. I neseser- pour osi revwar son lenplimantasyon e modalite ki nou servi pour angaz bann zenn lo sa bann size.
2) Minister Ledikasyon i deza annan en polisi anplas ki anpes lavant limonad oubyen soft drink ki annan bokou disik dan bann lekol.
3) Proze pour enstal bann ‘water fountains’ dan bann lekol in komanse pli boner sa lannen
4) Progranm aktivite fizik i egziste dan tou lekol- e i annan osi bann lezot progranm pour promouvwar aktivite fizik tel ki SEYX30.
5) Lezislasyon e deza anpes fimen dan landrwa piblik ki fermen, dan landrwa travay e dan transpor piblik,  ladvertisman lo sigaret ek taba, i anpes lavant avek dimoun anba 18 an e i annan bann lavertisman lo risk lasante lo pake sigaret.
6) Nou stratezi lo Maladi non-kominikab i an aplikasyon e i prevwar plizyer entervansyon pour adres sa bann size.  En komite o nivo pe asir son lenplimantasyon.

Sa bann letid i montre nou en pei ki malgre bonn fwa e bonn volonte bann paran, kominote e profesyonel dan ledikasyon e lasante, ki nou pe pourswiv en stil lavi ki pa soutenab.
Nou pe war pasyan ki pankor ganny 25 an pe ganny tansyon e dyabet.
Nou annan en sosyete ki deplizanpli oriante otour konsomasyon e lanmizman.
I enportan ki nou diriz lenerzi nou popilasyon, e nou zenn sirtou anver plis prodiktivite.
Mon pou prezant serten stratezi ki nou pe met devan Lasanble pour konsiderasyon, avek bi ki ansanm nou kapab ralye nou pep otour en nouvo lapros pour redwir risk pour nou zanfan, nou fanmiy e nou menm.

1. Promosyon en ladyet sen e balanse dan lekol e dan lasosyete
Minister Lasante pe travay avek Minister Ledikasyon pour nou revwar manze ki disponib dan lekol e son lanvironnman.  Nou a rapel ki manze i disponib pour tou etidyan dan lekol- me sa servis pa ganny servi bokou.  Sa letid i demontre ki zenn i tant pour diriz son lekor anver ‘fast food’.  E paran osi i tant pour donn goute oubyen larzan ki ganny depanse lo manze ki annan mwens valer pour nitrisyon.  Nou pou osi esey militipliy opsyon pour plis opsyon pour manz byen dan bann lekol.  Nou bezwen osi travay avek bann operater prive ki vann manze dan vwazinaz lekol ki zot zwe en rol pozitiv pour promouvwar en fason manze ki pli sen.
2. Promosyon aktivite fizik dan lekol e andeor
Nou bezwen ranforsi bann provizyon aktivite fizik dan lekol, e osi travay avek kominote pour ofer plis aktivite andeor.
3. Ranforsman sipor pour rezilyans bann etidyan kont labi sibstans
Nou pou travay an kolaborasyon avek Minister Ledikasyon pour revwar sipor ki ganny donnen avek bann zenn dan lekol pour ranforsi zot rezilyans kont lalkol, sigaret e drog.
4. Revwar ledikasyon seksyel dan bann lekol
Nou bezwen travay avek bann ansennyan pour revwar diseminasyon lenformasyon avek bann zenn lo risk aktivite seksyel, e osi bann mezir ki zot kapab pran pour protez zot lekor.
5. Devlop nouvo progranm dan lekol ki pour ranforsi sipor pour etidyan
I evidan ki nou pou bezwen ofer plis loportinite pour zenn kapab koz lo problenm lasante mantal, e osi kot i neseser ganny siporte pour azir kont ‘bullying’ e osi kont labi seksyel.
6. Devlop nouvo progranm pour travay avek paran lo lasante zot zanfan
Nou pou travay avek Minister Ledikasyon pour ofer plis sipor pour paran vin konsyan lo sa ki zot zanfan i konsomen, e osi aktivite fizik e zot byennet dan lanvironnman lekol.
7. En ranforsman laplikasyon lalwa kont bann marsan ki vann lalkol/sigaret avek bann zenn
Gouvernman, atraver Lotorite Laysens e osi atraver Lapolis pour azir kont bann marsan ki pe vann lalkol oubyen sigaret avek bann dimoun anba laz.  
8. Revwar pake sigaret e kondisyon lavant
Dan plizyer pei zot in adopte en lapros vann sigaret dan en pake san okenn ‘branding’ lo la pour fer sa sigaret mwen atiran.  Nou bezwen osi kestyonn pratik ki egziste konmela pour vann sigaret an detay- akoz sa i a fakter enportan ki permet zenn anba laz konsonm sigaret.  Mon konnen ki bann tel mezir i pa popiler- me i enportan ki nou konsider tou eleman pour nou redwi lenpakt sigaret lo lavenir nou zanfan.
9. Taks lo bann labwason ki annan bokou disik
Resers WHO i osi demontre ki en taks ki ganny enplimante lo labwason ki annan en gran poursantaz disik i en stratezi efektiv pour redwir lensidans lobesite.  Sa de letid i deza montre ki zenn dan nou bann lekol pe konsonm sa bann labwason an ekse.  I enportan ki nou diriz zot ver bann opsyon ki alafwa pli bon pour zot lasante, e osi pli bonmarse.  Gouvernman i annan lentasyon propoz lentrodiksyon sa taks prosennman. an dyalog avek sekter prive.
10. Taks lo lalkol ek sigaret
Malgre ki taks lo nenport ki prodwi i pa popiler, resers par WHO e lezot lorganizasyon i montre ki sa bann taks i marse pour enfliyans aktivite konsomater.  I enportan ki sa eleman i reste en opsyon polisi ki ganny servi avek lefikasite.
11. Revwar ladverstisman lo lalkol
Restriksyon lo ladvertisman lo sigaret in annan en lenpakt pozitiv pour redwi konsomasyon sigaret.  Lo lalkol nou pe war ki deplizanpli e dan sak laboutik nou pe war plis ladvertisman.  E osi, nou akse avek bann progranm enternasyonal lo televizyon par kab i vedir ki konsomater Seselwa i ganny bonbarde avek ladvertisman lo lalkol.  Nou bezwen reflesir ansanm lo kimanyer nou pou adres sa size- sirtou avek nou bann zenn antet ki pe ganny ekspoze avek en kantite lenfliyans.
Nou osi envit sekter prive Seselwa pour devlop e ofer prodwi lokal ki donn plis swa konsomater Seselwa pour konsonm prodwi de kalite ki bon pour zot lasante.  E i enportan pour zot fer konnen ki i annan dan zot prodwi.  I annan bokou dimoun ki anvi konsonm sa bon prodwi fre e lokal zisteman akoz zot konsernen pour zot lasante.  Minister Lasante in pare pour travay avek zot pour donn zot sa sipor pour zot kapab par egzanp teste zot prodwi e asire ki zot an konformite.
An konklizyon, nou pei i annan en swa devan li.
E fodre nou konpran ki sa swe i lo en baz sak endividi, osi byen ki dan sak fanmiy.  E i osi en swa pour nou koman bann dirizan- pour nou montre direksyon ki nou anvi nou pei i swiv.  Sa swa pa pou satisfer tou dimoun, akoz i konsern lavi toulezour nou sitwayen.  
Me se zisteman akoz nou viv dan en sosyete kot nou ganny bonbarde avek swa.  Nou kapab swazir sa ki bon pour nou lasante, e nou kapab swazir sa ki pa bon.  Sak swa i annan en konsekans.
Tou dimoun i bezwen pran responsabilite dan son swa.
Me nou rol se pour asire ki nou’n donn otan lenformasyon ki posib, ki nou donn otan sipor ki posib, pour fer sa swa ki bon pour ou, bon pour mwan, e bon pour nou tou.

Mersi”

Stetment par Minis Lassante Jean-Paul Adam, devan Lasanble Nasyonal semenn pase.

Menu