Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

1964, semen lavenir trase
Kler e deside dan lespri
Nou ti met-o-defi tou … Tou!
Okenn doutans dan nou volonte
Konfyans, kapasite pour anmenn sanzman
Arme dan lespri ek nou leker
Nou ti konmans kas leren pouvwar kolonyal

Ni troup arme, ni britalite
Pa ti bar nou semen.
Ni gaz, baton ek boulet pa ti kapab
Efas sa ki nou ti krwar, sa ki nou ti santi,
Sa ki nou ti dir.
Dan lanvironnman lopresyon ek menas,
Lalit ti pran semen ann-avan
An defi lafors reaksyonner.

Atraver letan ek lepas,
Moman desiziv, konfizyon, lensertid,
Troup arme kolonyal, lapolis, ti esey blok laflanm,
Laflanm laliberte ki zanmen pa kapab tenyen
Nou drwa lezitim e sakre ki napa konpromi.

Zonm, fanm tou zenerasyon
Mobilize zot ti souleve
Nou rapel sa bann vye
San nanryen pour fer zot per
Sa bann zenn-zan brav e determinen
Ganny bate, an san
Me san okenn regre
Ni lentansyon rekile
Sa bann zenn-fanm bouskile parsi par laba
Dan rigol, dan labou
Konbyen ka avortman nou’n temwanyen?
San perdi sanfwa
Nou ti lev ankor
Kouraz ek laraz ranpli nou lavenn
Ranpli ek lafors pour kontinyen
Konsyan ki lalit pa ti anven
Zanmen listwar pour oubliye
Venn senk an pase konmansman nou lalit
Lalit nou pep kont lokipasyon etranze
Dezir nou pep
Pour pran son desten dan nou lanmen
Laspirasyon nou pep
Pour kree en Nouvo Sosyete

Dolor Ernesta

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu