PeopleReneBanner2 Home_Right

Susbscribe to People

Nou tou nou lib e nou tou nou annan menm drwa. Sa set en parol ki ou antann partou kot nou pase. Si Seselwa i kapab koz koumsa, larezon i senp.

Set akoz 54an pase en zonm kouraze ti deside ki pouvwar laliberte, legalite e fraternite i renyen dan Sesel. I pa ti en konba fasil, me i ti reisi war fri son dedikasyon e son kouraz.
Prezidan France Albert René ti premye Prezidan Fron Progresis Pep Sesel.
Le 16 Novanm 1953, sa pti baba ti ne dan en fanmir ordiner, ki pa ti ni ris, ni privilezye, e i ti vin premye prezidan elekte lo platform Gouvernman SPPF pour li ofer son servis lepep e ansanm avek zot kree en nouvo Sesel.
Pour etidye pour vin en avoka, ou al dan liniversite e byensir ou bezwen annan larzan. Me li France Albert René, i ti napa sa larzan. I ti rankontre gran difikilte.
I ti travay lizour pandan letan ki lezot ti pe etidye e li i ti etidye aswar. Akoz ki i ti fer sa?
Sete laprev son determinasyon. Sa i montre nou ki depi ki i ti byen zenn, France Albert René ti enn onm ki ti posed en determinasyon. I ti pas son legzanmen dan en letan rikord. Pa ti pran bokou letan pour li etidye e pas son legzanmen avoka. Kan i ti’n fini pas son legzanmen, i ti ankor tro zenn pour sermante. I ti esper plitar. Esper pour ankor en pe letan.
Apre ki i ti’n fini sermante i ti retourn Sesel e travay pandan 2an edmi. I ti retourn ankor Langleter pour plis letid, an kontan Lasyans Politik, avan retourn Sesel an 1964.
An arivan isi Sesel i ti ouver son biro avoka. I ti travay pour bokou Seselwa sirtou bann ki ti pli mizer. I ti zis en nouvo avoka dan pei. I ti privilezye dapre sa pti group kapitalis. Dapre zot France Albert René avoka ti en lot manm pour zot sosyete. Me zot ti dezapwente akoz byen vit, menm petet tro vit, zot ti remarke ki sa nouvo avoka ti melanz avek tou dimoun. Ris koman pov, blan koman nwanr, travayer koman anplwayer. Sa ti fer bann gran zans pa kontan. Dapre zot i ti pe tro melanze. Dapre zot i ti merit pe frekant bann gran zans dan Seychelles Club. Akfer al frekant travayer?
I ti annan en rezon akoz pour li frekant travayer. I pa ti oule reste inyoran dan nanryen sa bann keksoz ki ti pe pase dan pei. I ti oule konnen. I ti oule aprann. I ti konnen ki dimoun i aprann tou le zour, e i ti oule viv dan lamizer son pep; son bann frer ek ser ki ti pe ganny eksplwate. Se sa rezon akoz i ti melanz sirtou avek bann travayer.
I ti dekouver ki avek sistenm kolonyalis, bann dimoun ki ti annan larzan, ti pe kraz bann ki ti mizer. Sa bann dimoun ti touzour form lamazorite pep Seselwa ki ti bann travayer. E bann privilez ti dir ki Seselwa pa konnen e pa pou zanmen konn fer nanryen. Tre pe ki ti ganny sans mont en pti pe pli o. Kan i ti war sa sor ki son bann frer ek ser ti ladan, i ti deside pour sanz sitiasyon e fer tou pour anmenn en meyer lavi pour tou sesewla san eksepsyon. Se pour sa rezon ki i ti deside lans sa Parti ki ti apel SPUP ansanm avek detrwa zanmi ki ti dakor avek li. Parti SPUP ti vin SPPF.
Parey sanson i dir i annan 13 an zot in lite pour rod legalite e laliberte. 5 Zen 1977 lepep ti war realite, e avek kouraz zot ti pran zot desten dan zot lanmen. Ti sanmenm sa zour, ki lepep ti met zot desten dan lanmen Msye René. Deswit apre zot in konmans war ki in fer pour nou boner e boner nou zanfan. I ti dir ki tou zanfan merit ganny menm swen e menm sans ziska ki zot gran. Pour li tou zanfan i zanfan e zot tre enportan. Son kouler, son desandans, son nivo sosyal pa ti enportan. En zanfan i en zanfan e tou zanfan i bezwen ganny menm sans. An 1964 Msye René ti dir ki “zanfan lavenir fodre zanmen konn laprovrete. Zot pou travay dir avek konesans ki zot pe travay pour zot pei. Fodre ki zot santi zot fyer, fodre pa ki zot annan diskriminasyon. Fodre ki zot viv ansanm avek en lespri egalite e fraternite.
I’n deza dir ki: “tro souvan dan lepase, isi dan Sesel nou’n tant pour oubliye ki en zanfan set en et imen. Imen ki parfwa i tro feb pour defann son lekor kont lemonn adilt. Tro souvan zanfan akoz i pa kapab proteste in ganny eksplwate. I’n ganny neglize. Dan serten pei, zenn zanfan anba laz 10 pe ganny eksplwate e pe travay dan bann lizin dan kondisyon efreyan. Annou lans en lapel a nou konsyans e pour nou pran vre valer zanfan. E nou merit pran mezir pour permet li devlope e vin en adilt fyer e responsab.
Nou bezwen demann nou lekor ki nou pou fer pour amelyor nou sitiasyon. Pour fer sir ki sak zanfan dan lekol pa lafen. Ki zanfan i ganny en bon ledikasyon e en bon lenstriksyon. Nou annan en responsabilite anver nou zanfan. E paran i annan en resonsabilite pli direk. Konbyen papa ki pa okip son zanfan. Konbyen ki pa ni rekonnet ki zot annan zanfan. Zot prop disan zot pa enterese avek. Konbyen ki negliz zot prop zanfan. Annou demann nou lekor lekel pli gran lennmi ki nou zanfan i annan? Avek refleksyon, i fasil pour war ki lennmi zanfan se lalkol. Konbyen zonm ki donn larzan se zot, pour nouri e sanz zot zanfan, e lot lanmwatye zot aste lalkol. Si sa ti pou fini la. Zot antre dan lakour e zot bat zot fanm.
Nou tou ansanm nou bezwen lite kont labwason. Nou tou nou responsab pour lavenir tou zanfan Seselwa.”
Zanfan Sesel ti konnen ki Msye René ti annan zot lentere a ker. I ti ekout zot. Zanfan ti konnen ki Msye René ti travay pour zot lavenir e zot ti apresye.
France Albert René ti o servis zanfan, lazenes, fanm e zonm Seselwa depi 1964. En garson ki ti ne dan en fanmir ordiner ki’n fer Sesel vin en pei respekte e modern, e Seselwa en pep dinny e fyer.
“Pep Seselwa, si ozordi nou desten i dan nou lanmen, se gras a nou kouraz e nou determinasyon, pour detrir sistenm lekslavaz, e etabli en sistenm pli zis dan laliberte e dan legalite. An 1964, nou ti konmans reveye pour nou tras nou semen. An 1977, nou ti briz bann baryer ki ti a pe bar nou,” Msye René ti dir an 1979.
E azoute ki: “Nou ti tras nou larout pour lavenir. Nou’n konmans avanse lo sa larout e zanmen nou pou retourn deryer. Nou laliberte, a tou pri, nou pou defann. Tou nou zil e tou nou lanmer, ki antour nou i form nou pei e nou teritwar. Nou leritaz nasyonal presye ki nou bezwen non selman garde me ki nou dinny sa leritaz, pour non selman gard li me devlop li pour byennet nou tou. Nou bezwen ganny en nouvo vizyon nou lavi, nou legzistans. Sak Seselwa i bezwen ganny son valer e son dignite. Se nou valer ki avek determinasyon nou bezwen servi pour ki dan linite tou Seselwa nou travay ansanm pour nou pei, pour ki nou tou nwa benefisye sa ki nou tou nou’n kontribye. Dan sa lespri fraternel, dan linite e avek fyerte, avanse avek konfyans dan lavenir. Viv Sesel.”

Comments

Post comment as a guest

0

Comments

  • No comments found
Menu