Home_Right determinen-banner2

Susbscribe to People

Sa semenn nou mazin en ansyen koleg. En ansyen MNA e tyermenn brans. En dimoun ki’n travay bokou pour met Glacis anler. I’n fer son kontribisyon dan devlopman Sesel. Pareyman i’n kontribye dan progre SPPF e Parti Lepep.

Msye Gilbert Barbier i’n reisir fer Glacis ki ti ble pour Parti Demokratik vin en bastyon SPPF. I’n donn 32 an son lavi sa Parti. I ti zwenn an 1978. Avek zabitan Glacis i’n ganny kat manda dan Lasanble Nasyonal e an retour i’n toultan siport son bann dimoun.
Msye Barbier ti en ansenyan ki ti spesyaliz dan matematik. I’n fer lekol Glacis e Larivyer Anglez e i’n eksperyans nivo primer osi byen ki segonder. I ti deza rakont ‘People’ ki ti premye ganny atire par SPUP en zour dimans bomaten kan en zofisye Parti ti pe fer en miting pour eksplik dimoun sa size ‘en sistenm sosyalis- en sistenm en parti. » Sete a sa moman ki Msye Barbier oswa Sir Gilbert ti rankontre Madanm Sylvette Pool, en zoli madanm, byen zenn ki ti pe rekrit bann manm pour Parti.
 Sa letan Glacis ti en bastyon DP. Bann rezidan ti admir kouraz Msye Barier pour zwenn SPUP. Sa fanmir ti en pilye dan Glacis e vitman Gilbert Barbier ti vin aktiv dan SPUP. I ti reisi fasilman ranvers sa sitiasyon politik Glacis e fer sa distrik vin en bastyon SPUP. Lafanmir Barbier ti fer kanpanny entans e zot ti vin enn bann fanmir pli popiler dan Glacis. Msye Barbier ti fer nou riye an dizan ki lalis voter lafanmir Barbier ti’n kouver tou let alfabet eksepte Q, Y e Z.
I ti dir ki sa lepok ti fasil pour siport SPUP akoz DP ti napa en konsyans sosyal pour Seselwa. Tandis ki SPUP ti anmenn en bann prensip ki son bi sete pour fer lanvers- anmenn lazistis e loportinite sosyalman pour sak sitwayen Seselwa.
Sir Gilbert ti kanpanny kot sak lakour dan Glacis  e an 1979 i ti ganny premye eleksyon. I ti osi venker an 1991. E i’n kontinyen fer laviktwar pour ganny ankor de manda 5 an. Kat manda antou, sa politisyen zepise ti annan Glacis a ker. Son travay pour ganny eleksyon pa ti difisil akoz i ti konekte e annan sa relasyon ek zabitan.
I ti kontan met sa latous personnel dan son travay pour son dimoun. I ti fer zabitan form parti son manm fanmir. I ti vizit zot e rankontre zot dan biro tou le semenn. I ti kot boner kot maler bann rezidan. I ti menm negosye ek son granpapa pour donn gouvernman later dan landrwa koni koman « Dan Raket » e « Malenga » pour konstrir lakaz pour bann dimoun. I ti annan en leker zenere, e i’n travay dir pour batir sant kominoter, fasilite pour peser, kort volibol, laplenn foutbol e menm idantifye e ganny en landrwa pour fer simityer.
Son lalis sikse i plis ki sa.

Son kontribisyon dan Lasanble Nasyonal i’n ede anmenn devlopman lo en nivo nasyonal. I ti menm enn bann MNA ki ti lager for kont trafik drog. Menm apre ki Sesel ti’n antre dan milti-parti, Gilbert Barbier ti reste pre ek son zabitan e gard sa linite antre zot pour kapab pas dan sa prosesis. I’n toultan krwar ki en MNA merit kot son voter i ete. « Dimoun ki vote, » i ti dir.
I ti osi konsey lezot MNA pour toultan konn ou distrik par ker. « I ti en plezir deservi Glacis koman MNA e osi koman tyermenn brans. Nou lalit i kontinyen. Parti Lepep i reste parey en manman pour Seselwa. » Sa ti bann bon parol ki Msye Gilbert Barbier ti dir ‘People’ an Septanm 2009.

Menu